;;; ======================================================================================= ;;;
;;; CADPL-Pack-v1.lsp                                    ;;;
;;; [2013-04-07]                                      ;;;
;;; ======================================================================================= ;;;

; [ACX] ===================================================================================== ;
; cd:ACX_AddArc      - Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object           ;
; cd:ACX_AddCircle    - Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object        ;
; cd:ACX_AddLayer     - Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers            ;
; cd:ACX_AddLine     - Tworzy obiekt typu LINE / Creates a LINE object          ;
; cd:ACX_AddLWPolyline  - Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object    ;
; cd:ACX_AddTable     - Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object    ;
; cd:ACX_AddMText     - Tworzy obiekt typu MTEXT / Creates a MTEXT object         ;
; cd:ACX_AddText     - Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object          ;
; cd:ACX_AddTextStyle   - Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style        ;
; cd:ACX_AddXline     - Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object         ;
; cd:ACX_ADoc       - Aktywny dokument / Active document                ;
; cd:ACX_ASpace      - Aktywny obszar / Active space                   ;
; cd:ACX_Blocks      - Kolekcja Blocks / Blocks collection                ;
; cd:ACX_GetProp     - Pobiera cechy obiektu / Gets the object properties        ;
; cd:ACX_Layers      - Kolekcja Layers / Layers collection                ;
; cd:ACX_Layouts     - Kolekcja Layouts / Layouts collection               ;
; cd:ACX_LineTypes    - Kolekcja LineTypes / LineTypes collection             ;
; cd:ACX_LoadLineType   - Laduje definicje linii z pliku LIN / Loads linetype from LIN file ;
; cd:ACX_Model      - Obszar modelu / Model space                    ;
; cd:ACX_Paper      - Obszar papieru / Paper space                   ;
; cd:ACX_SetProp     - Zmienia cechy obiektu VLA / Sets the property of VLA-Object    ;
; cd:ACX_TextStyles    - Kolekcja TextStyles / TextStyles collection            ;
;                                               ;
; [BLK] ===================================================================================== ;
; cd:BLK_GetAttEntity   - Zwraca liste atrybutow bloku / Returns a list of attributes block ;
; cd:BLK_GetAtts     - Pobiera wartosci atrybutow / Gets the values of all attributes  ;
; cd:BLK_GetAttsVLA    - Pobiera wartosci atrybutow / Gets the values of all attributes  ;
; cd:BLK_GetAttValueVLA  - Pobiera wartosc atrybutu / Gets the attribute value        ;
; cd:BLK_GetDynBlockNames - Lista nazw blokow (*U) zaleznych od bloku dynamicznego /     ;
;              List of the blocks name (*U) which depends on a dynamic block   ;
; cd:BLK_GetDynamicProps - Pobiera wlasciwosci bloku dyn. / Gets the dyn. block properties  ;
; cd:BLK_GetEntity    - Lista obiektow w definicji bloku / List of objects in block def. ;
; cd:BLK_GetXrefs     - Lista odnosnikow zewnetrznych / List of external references    ;
; cd:BLK_InsertBlock   - Wstawia blok / Inserts a block                  ;
; cd:BLK_IsDynamicInsert - Sprawdza czy blok dynamiczny / Checks if the dynamic block    ;
; cd:BLK_SetAttValueVLA  - Zmienia wartosc atrybutu / Sets the attribute value        ;
; cd:BLK_SetDynamicProps - Zmienia wlasciwosci bloku dyn. / Sets the dyn. block properties  ;
;                                               ;
; [CAL] ===================================================================================== ;
; cd:CAL_BitList     - Lista bitow liczby calkowitej / List of bits integer       ;
; cd:CAL_Sequence     - Tworzy ciag arytmetyczny / Creates arithmetic sequence      ;
;                                               ;
; [CON] ===================================================================================== ;
; cd:CON_All2Str     - Zmiana elem. listy na lancuchy / Convert list elem. onto strings ;
; cd:CON_ObjConv     - Konwertuje obiekt / Convert object                ;
; cd:CON_List2Value    - Zmiana listy na lancuch tekstowy / Convert list onto text string ;
; cd:CON_Real2Str     - Konwertuje liczbe na tekst / Converts number to a string     ;
; cd:CON_TransMatrix   - Macierz transformacji ukl. wsp. / The coor. transformation matrix ;
; cd:CON_Value2List    - Zmiana lancucha tekstow. na liste / Convert string into list elem.;
; cd:CON_XYZ2Variant   - Lista liczb na 3DPoint / List of numbers to 3DPoint        ;
;                                               ;
; [DCL] ===================================================================================== ;
; cd:DCL_ChangeColorList - Obsluga listy kolorow / Handling of list colors          ;
; cd:DCL_ChangeStringList - Obsluga listy tekstow / Handling of list strings         ;
; cd:DCL_FillColorList  - Wypelnia "popup_list" kolorami / Fills "popup_list" with colors  ;
; cd:DCL_FillColorImage  - Wypelnia wycinek "image" kolorem / Fills "image" tile with color ;
; cd:DCL_FillStringList  - Wypelnia "popup_list" tekstami / Fills "popup_list" with strings ;
; cd:DCL_ImgBtnSortIcon  - Image_button - ikona sortowania / Image_button - sort icon    ;
; cd:DCL_MsgBox      - DCL-owe okno komunikatu / DCL message box             ;
; cd:DCL_SetList     - Wypelnia wycinki / Fills tiles                  ;
; cd:DCL_StdEditBoxDialog - Okno dialogowe z "edit_box" / Dialog control with "edit_box"   ;
; cd:DCL_StdListDialog  - Okno dialogowe z "list_box" / Dialog control with "list_box"   ;
;                                               ;
; [DCT] ===================================================================================== ;
; cd:DCT_AddDict     - Dodaje slownik / Adds the dictionary               ;
; cd:DCT_AddXrecord    - Dodaje Xrecord / Adds the Xrecord                 ;
; cd:DCT_GetDict     - Pobiera slownik / Gets a dictionary                ;
; cd:DCT_GetDictList   - Pobiera liste slownikow / Gets a list of dictionaries       ;
; cd:DCT_GetExtDict    - Pobiera/Tworzy ExtensionDict. / Gets/Creates an ExtensionDict.  ;
; cd:DCT_GetExtDictVLA  - Pobiera/Tworzy ExtensionDict. / Gets/Creates an ExtensionDict.  ;
; cd:DCT_GetXrecord    - Pobiera Xrecord / Gets Xrecord                  ;
; cd:DCT_RemoveDict    - Usuwa slownik / Removes the dictionary              ;
; cd:DCT_ReplaceXrecord  - Podmienia Xrecord / Replace Xrecord                ;
; cd:DCT_SetXrecordVLA  - Zmienia Xrecord / Change Xrecord                 ;
;                                               ;
; [DWG] ===================================================================================== ;
; cd:DWG_AddCustomProp  - Dodaje wlasciwosci uzytkownika / Add custom drawing properties  ;
; cd:DWG_GetCustomProp  - Lista wlasciwosci uzytkownika / Custom drawing properties     ;
; cd:DWG_GetOpenDocs   - Lista otwartych dokumentow / Open documents list         ;
; cd:DWG_GetSummaryInfo  - Lista wlasciwosci dokumentu / Summary drawing properties list   ;
; cd:DWG_Layout2VLA    - Zmiana nazwy arkusza na ob. VLA / Convert layout name to VLA-Ob. ;
; cd:DWG_LayoutsList   - Lista arkuszy rysunku / Layouts drawing list           ;
; cd:DWG_RemoveCustomProp - Usuwa wlasciwosci uzytkownika / Removes custom drawing properties ;
; cd:DWG_SetSummaryInfo  - Zmiana wlasciwosci dokumentu / Set summary drawing properties   ;
;                                               ;
; [DXF] ===================================================================================== ;
; cd:DXF_Massoc      - Zwraca wartosc danego klucza z listy asocjacyjnej /        ;
;              Returns the value of a key from assoc list            ;
; cd:DXF_RemoveDXF    - Usuwa kody z listy DXF / Removes codes from the list of DXF    ;
;                                               ;
; [ENT] ===================================================================================== ;
; cd:ENT_CheckTableObj  - Poprawnosc nazwanego obiektu / Correctness of the named object  ;
; cd:ENT_MakeArc     - Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object           ;
; cd:ENT_MakeBlockEnd   - Tworzy koniec definicji bloku / Creates a block definition end  ;
; cd:ENT_MakeBlockHead  - Tworzy poczatek definicji bloku / Creates a block definition head ;
; cd:ENT_MakeCircle    - Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object        ;
; cd:ENT_MakeEllipse   - Tworzy obiekt typu ELLIPSE / Creates a ELLIPSE object       ;
; cd:ENT_MakeLayer    - Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers            ;
; cd:ENT_MakeLine     - Tworzy obiekt typu LINE / Make LINE object            ;
; cd:ENT_MakeLWPolyline  - Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object    ;
; cd:ENT_MakeTable    - Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object    ;
; cd:ENT_MakeText     - Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object          ;
; cd:ENT_MakeTextStyle  - Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style        ;
; cd:ENT_MakeXline    - Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object         ;
; cd:ENT_SetBasicDXF   - Zmiana podstawowych cech obiektu / Set basic object properties  ;
; cd:ENT_SetDXF      - Zmiana danych DXF obiektu / Set DXF data of object        ;
;                                               ;
; [LST] ===================================================================================== ;
; cd:LST_InsertItem    - Wstawia nowy element na liste / Inserts a new item in the list  ;
; cd:LST_ItemPosition   - Lista wystapien elementu / List of occurrences item in the list  ;
; cd:LST_MoveItemDown   - Przesuwa element o jedna pozyc. w dol / Moves item one pos. down ;
; cd:LST_MoveItemToBottom - Przesuwa element na ostatnia pozyc. / Moves item to the last pos. ;
; cd:LST_MoveItemToTop  - Przesuwa element na pozycje 0 / Moves item to the 0th position  ;
; cd:LST_MoveItemUp    - Przesuwa element o jedna pozyc. w gore / Moves item one pos. up  ;
; cd:LST_RemoveItem    - Usuwa element z listy / Removes the item from the list      ;
; cd:LST_ReplaceItem   - Zastepuje element na liscie / Replaces the item on the list    ;
; cd:LST_ReverseItems   - Zamienia elementy miejscami / Reverse the elements in places   ;
;                                               ;
; [SSX] ===================================================================================== ;
; cd:SSX_Convert     - Zmienia PICKSET na liste obiek. / Convert PICKSET to list of obj. ;
;                                               ;
; [STR] ===================================================================================== ;
; cd:STR_CountChar    - Liczba wystapien znaku / Number of occurrences of a character   ;
; cd:STR_FillChar     - Uzupelnia lancuch tekstowy / Complements the text string     ;
; cd:STR_Parse      - Dzieli lancuch separatorem / Divide string by separator      ;
; cd:STR_ReParse     - Laczy liste lancuchow w lancuch z separatorem /          ;
;              Combines a list of strings in the string with the separator    ;
; cd:STR_TableNameAuto  - Tworzy automatyczna nazwe / Creates automatic name        ;
;                                               ;
; [SYS] ===================================================================================== ;
; cd:SYS_AcadInfo     - AcadInfo np. ("AutoCAD" 18.0 64 "PL")               ;
; cd:SYS_CheckError    - Sprawdza dzialanie funkcji / Checks proper operation of the func. ;
; cd:SYS_CollList     - Zwraca liste obiektow / Returns a list of objects         ;
; cd:SYS_FilesLoader   - Wczytuje pliki lsp,fas,vlx / Loads files lsp,fas,vlx       ;
; cd:SYS_FontPaths    - Lista sciezek do czcionek / List of paths to the fonts      ;
; cd:SYS_GetDateTime   - Zwraca date/czas systemowa(y) / Return system date/time      ;
; cd:SYS_GetSymbols    - Lista symboli LISP-a / LISPs symbols list             ;
; cd:SYS_Msgbox      - Standardowe okno komunikatu / Standard message box        ;
; cd:SYS_ReadFile     - Czyta plik tekstowy / Read a text file              ;
; cd:SYS_RW        - Odczyt/Zapis danych w rejest. / Reads/Writes data to the registry ;
; cd:SYS_UndoBegin    - Poczatek grupy operacji / Start of group operations        ;
; cd:SYS_UndoEnd     - Koniec grupy operacji / End of group operations          ;
; cd:SYS_WriteFile    - Zapisuje plik tekstowy / Writes the text file           ;
;                                               ;
; [USR] ===================================================================================== ;
; cd:USR_EntSelObj    - Wybiera zadane obiekty / Select a desired object         ;
; cd:USR_GetKeyWord    - Pobranie slowa kluczowego od uzyt. / Get a keyword from the user ;
; cd:USR_GetPoint     - Pobiera punkt od uzytkownika / Gets point from user        ;
;                                               ;
; [XDT] ===================================================================================== ;
; cd:XDT_GetXData     - Czyta dane dodatkowe XDATA / Reads additional data XDATA     ;
; cd:XDT_PutXData     - Dodaje dane dodatkowe XDATA / Adds additional data XDATA     ;
; cd:XDT_RemoveXData   - Usuwa dane dodatkowe XDATA / Removes additional data XDATA    ;
;                                               ;
; =========================================================================================== ;

; =========================================================================================== ;
(vl-load-com)
; =========================================================================================== ;

; =========================================================================================== ;
; Aktywny dokument / Active document                             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_ADoc ()
 (or
  *cd-ActiveDocument*
  (setq *cd-ActiveDocument*
   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  )
 )
 *cd-ActiveDocument*
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object                        ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Pc   [LIST] - srodek luku / center of the arc                      ;
; Radius [REAL] - promien / radius                             ;
; As   [REAL] - kat poczatkowy w radianach / start angle in radians            ;
; Ae   [REAL] - kat koncowy w radianach / end angle in radians              ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddArc (cd:ACX_ASpace) '(1 5 0) 5 0 pi T)                      ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddArc (Space Pc Radius As Ae ActUcs / zdir xang obj)
 (setq zdir (trans '(0 0 1) 1 0 T)
    xang (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 zdir))
 )
 (setq obj
  (vla-AddArc Space
   (vlax-3d-point (trans Pc 1 0))
   Radius
   (+ As xang)
   (+ Ae xang)
  )
 )
 (if
  (not ActUcs)
  (vla-put-normal obj (vlax-3d-point '(0 0 1)))
 )
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object                     ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object         ;
; Pc   [LIST] - srodek okregu / center of the circle                   ;
; Radius [REAL] - promien / radius                             ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddCircle (cd:ACX_ASpace) '(1 5 0) 5 T)                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddCircle (Space Pc Radius ActUcs / obj)
 (setq obj
  (vla-AddCircle
   Space
   (vlax-3d-point (trans Pc 1 0))
   Radius
  )
 )
 (if (not ActUcs)
  (vla-put-normal obj (vlax-3d-point '(0 0 1)))
 )
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers                         ;
; Name [STR] - nazwa warstwy / layer name                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddLayer "ABC")                                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddLayer (Name)
 (if (tblobjname "LAYER" Name)
  (vla-item (cd:ACX_Layers) Name)
  (if (snvalid Name 0)
   (vla-add (cd:ACX_Layers) Name)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu LINE / Creates a LINE object                       ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Ps   [LIST] - punkt poczatkowy / start point                      ;
; Pe   [LIST] - punkt koncowy / end point                         ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddLine (cd:ACX_ASpace) '(20 10 0) '(100 50 0) T)                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddLine (Space Ps Pe ActUcs / obj)
 (setq obj
  (vla-AddLine Space
   (vlax-3d-point (trans Ps 1 0))
   (vlax-3d-point (trans Pe 1 0))
  )
 )
 (if (not ActUcs)
  (vla-put-normal obj (vlax-3d-point '(0 0 1)))
 )
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object                 ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Pts  [LIST] - lista wierzcholkow polilinii / list of polyline vertex          ;
; Closed [T/nil] - nil = otwarta / open                           ;
;          T  = zamknieta / closed                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddLWPolyline (cd:ACX_ASpace) (list '(5 5) '(15 5) '(15 10) '(10 10)) nil)     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddLWPolyline (Space Pts Closed / obj)
 (setq Pts
  (apply
   (quote append)
   (mapcar
    (function
     (lambda (%)
      (list (car %) (cadr %))
     )
    )
    (mapcar
     (function
      (lambda (%)
       (trans % 1 (trans '(0 0 1) 1 0 T))
      )
     )
     Pts
    )
   )
  )
 )
 (setq obj
  (vla-AddLightweightPolyline Space
   (vlax-make-variant
    (vlax-safearray-fill
     (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length Pts))))
     Pts
    )
   )
  )
 )
 (if Closed (vla-put-closed obj Closed))
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu MTEXT / Creates a MTEXT object                      ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Str  [STR] - lancuch tekstowy / string                          ;
; Pb  [LIST] - punkt bazowy / base point                          ;
; Width [REAL] - szerokosc tekstu / width text                        ;
; Rot  [REAL] - kat obrotu w radianach / rotation angle in radians             ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddMText (cd:ACX_ASpace) "NEW_MTEXT" (getpoint) 1.5 (/ pi 4))            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddMText (Space Str Pb Width Rot / obj)
 (vla-put-rotation
  (setq obj
   (vla-AddMText Space
   (vlax-3d-point (trans Pb 1 0))
    Width
    Str   
   )
  )
  Rot
 )
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object                 ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Pb  [LIST] - punkt bazowy tabeli / table base point                   ;
; Rows [INT] - liczba wierszy / number of rows                       ;
; Cols [INT] - liczba kolumn / number of columns                      ;
; RowH [INT] - wysokosc wierszy / rows height                       ;
; ColH [INT] - szerokosc kolumn / columns height                      ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddTable (cd:ACX_ASpace) (getpoint) 5 5 10 30)                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddTable (Space Pb Rows Cols RowH ColH)
 (vla-AddTable
   Space
   (vlax-3d-point (trans Pb 1 0))
   Rows
   Cols
   RowH
   ColH
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object                       ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Str  [STR] - lancuch tekstowy / string                         ;
; Pb   [LIST] - punkt bazowy / base point                         ;
; Height [REAL] - wysokosc / height                             ;
; Rot  [REAL] - kat obrotu w radianach / rotation angle in radians             ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddText (cd:ACX_ASpace) "NEW_TEXT" (getpoint) 1.5 (/ pi 4))             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddText (Space Str Pb Height Rot / zdir xang obj)
 (setq zdir (trans '(0 0 1) 1 0 T)
    xang (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 zdir))
 )
 (vla-put-rotation
  (setq obj
   (vla-AddText Space
    Str
    (vlax-3d-point (trans Pb 1 0))
    Height
   )
  )
  (+ Rot xang)
 )
 obj
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style                     ;
; Name [STR] - nazwa stylu tekstu / text style name                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddTextStyle "ABC")                                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddTextStyle (Name)
 (if (tblobjname "STYLE" Name)
  (vla-item (cd:ACX_TextStyles) Name)
  (if (snvalid Name 0)
   (vla-add (cd:ACX_TextStyles) Name)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object                      ;
; Space [VLA-Object] - kolekcja / collection | Model/Paper + Block Object          ;
; Ps   [LIST]    - punkt poczatkowy / start point                    ;
; Pe   [LIST/REAL] - punkt koncowy lub kat w radianach / end point or angle in radians  ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_AddXline (cd:ACX_ASpace) (getpoint) (/ pi 4))                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_AddXline (Space Ps Pe)
 (vla-AddXline Space
  (vlax-3d-point (trans Ps 1 0))
  (vlax-3d-point
   (cond
    ( (numberp Pe)
      (trans (polar Ps Pe 1) 1 0)
    )
    ( (listp Pe)
      (trans (list (car Pe) (cadr Pe) (caddr Ps)) 1 0)
    )
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Aktywny obszar / Active space                                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_ASpace ()
 (if (= (getvar "CVPORT") 1)
  (vla-item (cd:ACX_Blocks) "*Paper_Space")
  (cd:ACX_Model)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Kolekcja Blocks / Blocks collection                             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_Blocks ()
 (or
  *cd-Blocks*
  (setq *cd-Blocks* (vla-get-blocks (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-Blocks*
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera cechy obiektu VLA/ENAME / Gets the object VLA-Object/ENAME properties        ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; Lst [LIST] - lista cech / list of properties                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_GetProp (entlast) '("LineType" "Color" "Layer"))                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_GetProp (Obj Lst)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (mapcar
  (function
   (lambda (% / %1)
    (cons %
     (if (vlax-property-available-p Obj % nil)
      (if
       (not
        (setq %1
         (cd:SYS_CheckError (list vlax-get-property Obj %))
        )
       )
       :vlax-false
       %1
      )
      :vlax-null
     )
    )
   )
  )
  Lst
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Kolekcja Layers / Layers collection                             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_Layers ()
 (or
  *cd-Layers*
  (setq *cd-Layers* (vla-get-Layers (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-Layers*
)
; =========================================================================================== ;
; Kolekcja Layouts / Layouts collection                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_Layouts ()
 (or
  *cd-Layouts*
  (setq *cd-Layouts* (vla-get-layouts (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-Layouts*
)
; =========================================================================================== ;
; Kolekcja LineTypes / LineTypes collection                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_LineTypes ()
 (or
  *cd-LineTypes*
  (setq *cd-LineTypes* (vla-get-LineTypes (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-LineTypes*
)
; =========================================================================================== ;
; Laduje definicje rodzaju linii z pliku LIN / Loads linetype definition from LIN file    ;
; Name [STR] - nazwa warstwy / layer name                          ;
; File [STR] - nazwa pliku LIN / LIN file name                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_LoadLineType "HIDDEN" "acadiso.lin")                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_LoadLineType (Name File / res)
 (setq res
  (if (tblobjname "LTYPE" Name)
   (vla-item (cd:ACX_LineTypes) Name)
   (if (snvalid Name 0)
    (vl-catch-all-apply
     (quote vla-load)
     (list (cd:ACX_LineTypes) Name File)
    )
   )
  )
 )
 (if (= (type res) (quote VLA-OBJECT)) res)
)
; =========================================================================================== ;
; Obszar modelu / Model space                                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_Model ()
 (or
  *cd-ModelSpace*
  (setq *cd-ModelSpace* (vla-get-ModelSpace (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-ModelSpace*
)
; =========================================================================================== ;
; Obszar papieru / Paper space                                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_Paper ()
 (setq *cd-PaperSpace* (vla-get-PaperSpace (cd:ACX_ADoc)))
)
; =========================================================================================== ;
; Zmienia cechy obiektu VLA / Sets the property of VLA-Object                 ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; Lst [LIST] - lista cech par kropkowych / list of dotted pairs properties          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ACX_SetProp (entlast) '(("LineType" . "BLA")("Color" . 1)("Layer" . "0")))       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_SetProp (Obj Lst)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (if (vlax-write-enabled-p Obj)
  (mapcar
   (function
    (lambda (% / %1)
     (cons
      (car %)
      (if (vlax-property-available-p Obj (car %) T)
       (if
        (setq %1
         (vl-catch-all-apply
          (quote vlax-put-property)
          (list Obj (car %)
           (if (vl-symbolp (cdr %))
            (eval (cdr %))
            (cdr %)
           )
          )
         )
        )
        %1
        :vlax-true
       )
       :vlax-null
      )
     )
    )
   )
   Lst
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Kolekcja TextStyles / TextStyles collection                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ACX_TextStyles ()
 (or
  *cd-TextStyles*
  (setq *cd-TextStyles* (vla-get-TextStyles (cd:ACX_ADoc)))
 )
 *cd-TextStyles*
)
; =========================================================================================== ;
; Zwraca liste atrybutow wstawionego bloku / Returns a list of attributes of inserted block  ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetAttEntity (car (entsel)))                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetAttEntity (Ename / dt ats res)
 (if
  (and
   Ename
   (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq dt (entget Ename)))))
  )
  (if
   (and
    (setq ats (assoc 66 dt))
    (not (zerop (cdr ats)))
   )
   (reverse
    (while
     (/= "SEQEND"
      (cdr (assoc 0 (entget (setq Ename (entnext Ename)))))
     )
     (setq res (cons Ename res))
    )
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera wartosci wszystkich atrybutow / Gets the values of all attributes          ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetAtts (car (entsel)))                               ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetAtts (Ename)
 (mapcar
  (function
   (lambda (% / dt)
    (setq dt (entget %))
    (cons
     (cdr (assoc 2 dt))
     (cdr (assoc 1 dt))
    )
   )
  )
  (cd:BLK_GetAttEntity Ename)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera wartosci wszystkich atrybutow / Gets the values of all attributes          ;
; Obj [VLA-Object] - obiekt VLA / VLA-Object                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetAttsVLA (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetAttsVLA (Obj)
 (mapcar
  (function
   (lambda (%)
    (cons
     (vla-get-TagString %)
     (vla-get-TextString %)
    )
   )
  )
  (vlax-invoke Obj (quote GetAttributes))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera wartosc atrybutu / Gets the attribute value                     ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; Tag [STR] - etykieta atrybutu / attribute tag                       ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetAttValueVLA (car (entsel)) "VIEW_NUMBER")                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetAttValueVLA (Obj Tag)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (vl-some
  (function
   (lambda (%)
    (if (eq (strcase tag) (strcase (vla-get-TagString %)))
     (vla-get-TextString %)
    )
   )
  )
  (vlax-invoke Obj (quote GetAttributes))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Lista nazw blokow (*U) zaleznych od bloku dynamicznego /                  ;
; List of the blocks name (*U) which depends on a dynamic block                ;
; Name [STR] - nazwa bloku / block name                           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetDynBlockNames "NazwaBloku")                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetDynBlockNames (Name / res n xd)
 (setq res (list Name))
 (vlax-for % (cd:ACX_Blocks)
  (if (wcmatch (setq n (vla-get-name %)) "`*U*")
   (if
    (setq xd
     (cd:XDT_GetXData
      (vlax-vla-object->ename %)
      "AcDbBlockRepBTag"
     )
    )
    (if
     (=
      (strcase Name)
      (strcase
       (cdr
        (assoc 2
         (entget
          (handent
           (cdr (assoc 1005 (cdr xd)))
          )
         )
        )
       )
      )
     )
     (setq res (cons n res))
    )
   )
  )
 )
 (reverse res)
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera wlasciwosci bloku dynamicznego / Gets the dynamic block properties         ;
; Obj  [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object       ;
; Origin [T/nil] - pokaz wlasciwosc ORIGIN / show the ORIGIN property            ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T = tak / yes                               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetDynamicProps (car (entsel)) T)                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetDynamicProps (Obj Origin / _Sub pn res)
 (defun _Sub ()
  (setq res
   (cons
    (cons
     pn
     (vlax-get % (quote Value))
    )
    res
   )
  )
 )
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (foreach % (vlax-invoke Obj (quote GetDynamicBlockProperties))
  (setq pn (vla-get-PropertyName %))
  (if Origin (_Sub)
   (if (/= (strcase pn) "ORIGIN") (_Sub))
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Lista obiektow w definicji bloku / List of objects in block definition           ;
; Name  [STR] - nazwa bloku / block name                          ;
; Entity [STR] - nazwa entycji / entity name                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_GetEntity "*Model_space" nil), (cd:BLK_GetEntity "NAZWA" "*LINE")          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetEntity (Name Entity / en dt res)
 (setq en (tblobjname "BLOCK" Name))
 (while
  (and
   en
   (setq en (entnext en))
   (setq dt (entget en))
   (/= "ENDBLK" (cdr (assoc 0 dt)))
  )
  (if
   (if Entity
    (wcmatch (cdr (assoc 0 dt)) (strcase Entity))
    (cdr (assoc 0 dt))
   )
   (setq res
    (cons
     (cdr (assoc -1 dt))
     res
    )
   )
  )
 )
 (reverse res)
)
; =========================================================================================== ;
; Lista odnosnikow zewnetrznych / List of external references                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_GetXrefs (/ res)
 (vlax-for % (cd:ACX_Blocks)
  (if (= (vla-get-IsXref %) :vlax-true)
   (setq res (cons (vla-get-name %) res))
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Wstawia blok / Inserts a block                               ;
;  Pb  [LIST]   - punkt wstawienia / insertion point                   ;
;  Name [STR]    - nazwa bloku lub rysunku (bez .dwg) / block or drawing name (no .dwg)  ;
;  Xyz [LIST/nil] - LISTA = lista wspolczynnikow skali XYZ / list of X Y Z scale factor  ;
;           nil  = X=Y=Z=1.0                           ;
;  Rot [REAL/nil] - REAL = kat obrotu w radianach / rotation angle in radians       ;
;           nil = kat=0.0 / angle=0.0                       ;
;  Sup [T/nil]   - szukaj w sciezkach poszukiwan / search at support path         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_InsertBlock '(0 0 0) "d:\\blok" '(2 2 2) 0 T)                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_InsertBlock (Pb Name Xyz Rot Sup / ff)
 (if
  (not
   (vl-catch-all-error-p
    (setq res
     (vl-catch-all-apply
      (quote vla-InsertBlock)
      (list
       (cd:ACX_ASpace)
       (vlax-3d-point Pb)
       (if (tblsearch "BLOCK" Name)
        Name
        (if Sup
         (findfile (strcat Name ".dwg"))
         nil
        )
       )
       (if (not Xyz) 1.0 (car Xyz))
       (if (not Xyz) 1.0 (cadr Xyz))
       (if (not Xyz) 1.0 (caddr Xyz))
       (if (not Rot) 0.0 Rot)
      )
     )
    )
   )
  )
  res
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Sprawdza czy blok jest blokiem dynamicznym / Checks if the block is a dynamic block     ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_IsDynamicInsert (car (entsel)))                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_IsDynamicInsert (Obj)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (= :vlax-true (vla-get-IsDynamicBlock Obj))
)
; =========================================================================================== ;
; Zmienia wartosc atrybutu / Sets the attribute value                     ;
; Obj  [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object       ;
; Tag  [STR] - etykieta atrybutu / attribute tag                      ;
; Value [STR] - wartosc atrybuty / attribute value                      ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_SetAttValueVLA (car (entsel)) "VIEW_NUMBER" "12")                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_SetAttValueVLA (Obj Tag Value)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (vl-some
  (function
   (lambda (%)
    (if (eq (strcase tag) (strcase (vla-get-TagString %)))
     (progn
      (vla-put-TextString % Value)
      Value
     )
    )
   )
  )
  (vlax-invoke Obj (quote GetAttributes))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmienia wlasciwosci bloku dynamicznego / Sets the dynamic block properties         ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; Prop [STR]       - wlasciwosc / property                      ;
; Val [REAL/INT/STR]   - nowa wartosc / new value                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:BLK_SetDynamicProps (car (entsel)) "Height" 50)                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:BLK_SetDynamicProps (Obj Prop Val)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (vl-some
  (function
   (lambda (%)
    (if (eq (strcase Prop) (strcase (vla-get-PropertyName %)))
     (if
      (not
       (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
         (quote vla-put-value)
         (list
          %
          (vlax-make-variant Val
           (vlax-variant-type (vla-get-value %))
          )
         )
        )
       )
      )
      Val
     )
    )
   )
  )
  (vlax-invoke Obj (quote GetDynamicBlockProperties))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Lista bitow liczby calkowitej / List of bits integer                    ;
; Number [INT] - liczba calkowita / integer number                      ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CAL_BitList 127)                                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CAL_BitList (Number / n res)
 (setq n 1)
 (while (>= Number n)
  (and
   (= (logand Number n) n)
   (setq res (cons n res))
  )
  (setq n (lsh n 1))
 )
 (if res
  (reverse res)
  (list Number)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy ciag arytmetyczny / Creates arithmetic sequence                   ;
; St [REAL/INT] - liczba poczatkowa / initial number                     ;
; Le [REAL/INT] - dlugosc ciagu / sequence length                      ;
; Sp [REAL/INT] - roznica ciagu / sequence difference                    ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CAL_Sequence 1.50 10 0.5)                                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CAL_Sequence (St Le Sp / res)
 (if (vl-every (quote numberp) (list St Le Sp))
  (progn
   (setq res (list St))
   (repeat (fix (1- Le))
    (setq res
     (cons
      (setq St (+ St Sp))
      res
     )
    )
   )
   (reverse res)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana elementow listy na lancuchy tekstowe / Convert list elements onto strings      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                        ;
; Mode [T/nil] - nil = jak wynik z funkcji princ / as a result of the princ function     ;
;         T  = jak wynik z funkcji prin1 / as a result of the prin1 function     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_All2Str '("A" "B" 1 3) nil) --> ("A" "B" "1" "3")                  ;
; (cd:CON_All2Str '("A" "B" 1 3) T)  --> ("\"A\"" "\"B\"" "1" "3")              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_All2Str (Lst Mode)
 (mapcar
  (function
   (lambda (%)
    (if Mode
     (vl-prin1-to-string %)
     (vl-princ-to-string %)
    )
   )
  )
  Lst
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Konwertuje obiekt / Convert object                             ;
; Obj [ENAME/VLA-Object/STR] - obiekt VLA, entycja lub lancuch tekstowy /          ;
;                VLA-Object, entity name or string               ;
; Format [nil/1/2/3/4] - format wyjsciowy / output format                  ;
;             nil = nazwa entycji / entity name                  ;
;             1  = obiekt VLA / VLA-Object                    ;
;             2  = uchwyt / handle                        ;
;             3  = ObjectID                           ;
;             4  = ObjectIdString                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_ObjConv (entsel) 2)                                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_ObjConv (Obj Format / ty res m %)
 (setq ty (type Obj))
 (if
  (setq res
   (cond
    ( (= ty (quote ENAME)) Obj )
    ( (= ty (quote VLA-OBJECT)) (vlax-vla-object->ename Obj) )
    ( (= ty (quote STR))
     (if (<= (strlen Obj) 8)
      (handent Obj)
      (cd:CON_ObjConv (read Obj) nil)
     )
    )
    ( (= ty (quote INT))
     (if
      (> Obj 0)
      (progn
       (setq m
        (if
         (wcmatch
          (strcase (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))
          "*64*"
         )
         "32" ""
        )
       )
       (vl-catch-all-apply
        (function
         (lambda ()
          (setq %
           (vlax-invoke-method
            (cd:ACX_ADoc)
            (strcat "ObjectIDtoObject" m)
            Obj
           )
          )
         )
        )
       )
       (if % (vlax-vla-object->ename %))
      )
     )
    )
    (T nil)
   )
  )
  (cond
   ( (= 1 Format) (vlax-ename->vla-object res))
   ( (= 2 Format) (cdr (assoc 5 (entget res))))
   ( (= 3 Format) (vla-get-ObjectID (vlax-ename->vla-object res)))
   ( (= 4 Format)
    (vlax-invoke-method
     (vla-get-utility (cd:ACX_ADoc))
     "GetObjectIdString"
     (vlax-ename->vla-object res)
     :vlax-false
    )
   )
   (T res)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana listy na lancuch tekstowy / Convert list onto text string              ;
; LST [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_List2Value (list 0 1 2 3 5)) --> "0 1 2 3 5"                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_List2Value (Lst)
 (vl-string-trim "()" (vl-princ-to-string Lst))
)
; =========================================================================================== ;
; Konwertuje liczbe na lancuch tekstowy / Converts number to a string             ;
; Val [REAL/INT] - liczba do konwersji / conversion number                 ;
; Unit [INT/nil] - jednostki wyjsciowe / output unit                    ;
;          nil = domyslne / default | (getvar "LUNITS")               ;
;          1  = naukowe / scientific                        ;
;          2  = dziesietne / decimal                        ;
;          3  = inzynierskie / engineering                     ;
;          4  = architektoniczne / architectural                  ;
;          5  = ulamkowe / fractional                       ;
; Prec [INT/nil] - INT = liczba miejsc po przecinku / number of decimal places       ;
;          nil = domyslna / default | (getvar "LUPREC")               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_Real2Str 12 2 4)                                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_Real2Str (Val Unit Prec / DMZ res)
 (setq DMZ (getvar "DIMZIN"))
 (setvar "DIMZIN"
  (if (not (member (getvar "LUNITS") (list 4 5)))
   (logand DMZ (~ 8)) 0
  )
 )
 (setq res
  (rtos
   Val
   (if (and Unit (member Unit (list 1 2 3 4 5))) 
    Unit
    (getvar "LUNITS")
   )
   (if Prec Prec (getvar "LUPREC"))
  )
 )
 (setvar "DIMZIN" DMZ)
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Macierz transformacji ukladu wspolrzednych / The coordinate transformation matrix      ;
; Credit: Doug C. Broad, Jr. (UCS2WCSMatrix + WCS2UCSMatrix)                 ;
; Cs [INT] - docelowy uklad wspolrzednych / target coordinate system             ;
;       0 = GUW (Globalny Uklad Wspolrzednych) / WCS (World Coordinate System)     ;
;       1 = LUW (Lokalny Uklad Wspolrzednych) / UCS (User Coordinate System)      ;
; =========================================================================================== ;
; (cd:CON_TransMatrix 0)                                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_TransMatrix (Cs)
 (vlax-tmatrix
  (append
   (mapcar
    (function
     (lambda (vector origin)
      (append
       (trans vector (abs (1- Cs)) Cs T)
       (list origin)
      )
     )
    )
    (list '(1 0 0) '(0 1 0) '(0 0 1))
    (trans '(0 0 0) Cs (abs (1- Cs)))
   )
   (list '(0 0 0 1))
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana lancucha tekstowego na liste / Convert string into list elements           ;
; Val [STR] - lancuch tekstowy / string                           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_Value2List "0 1 2 3 5") --> (0 1 2 3 5)                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_Value2List (Val)
 (read (strcat "(" Val ")"))
)
; =========================================================================================== ;
; Zamienia liste liczb na 3DPoint (variant) / Converts a list of numbers to 3DPoint (variant) ;
; Lst [LIST] - 2 lub 3 elementowa lista liczb / 2 or 3 element list of numbers        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:CON_XYZ2Variant (list 10 2)), (cd:CON_XYZ2Variant (list 4 4 4))             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:CON_XYZ2Variant (Lst)
 (cond
  ( (listp Lst)
   (if
    (and
     (member (length Lst)(list 2 3))
     (apply (quote and)
      (mapcar
       (function
        (lambda (%)
         (numberp %)
        )
       )
       Lst
      )
     )
    )
    (vlax-3d-Point Lst)
   )
  )
  ( (and
    (= (type Lst) (quote VARIANT))
    (= (vlax-variant-type Lst) 8197)
   )
   Lst
  )
  (T nil)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Obsluga listy kolorow / Handling of list colors                       ;
; KeyLst [STR] - nazwa wycinka "popup_list" / "popup_list" tile name            ;
; KeyImg [STR] - nazwa wycinka "image" / "image" tile name                 ;
; Lst  [LIST] - lista kolorow / list of colors                       ;
; Col  [STR] - aktualny kolor / current color                       ;
; Old  [STR] - poprzedni kolor / old kolor                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_ChangeColorList (KeyLst KeyImg Lst Col Old / res cdlg tmp)
 (setq tmp Old)
 (cond
  ( (= Col "0") (setq res "256") )
  ( (= Col "1") (setq res "0") )
  ( (= Col "9")
   (if (setq cdlg (acad_colordlg (atoi tmp)))
    (setq res (itoa cdlg)
       tmp (itoa cdlg)
    )
    (setq res tmp)
   )
  )
  ( (= Col "10") (setq res tmp))
  ( T (setq res (itoa (1- (atoi Col)))) )
 )
 (cd:DCL_FillColorList KeyLst Lst res)
 (cd:DCL_FillColorImage KeyImg (atoi res))
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Obsluga listy lancuchow tekstowych / Handling of the list of strings            ;
; Key  [STR] - nazwa wycinka / tile name                          ;
; Lst  [LIST] - lista / list                                ;
; Pos  [INT] - aktualna pozycja na liscie / current position in the list          ;
; Old  [STR] - poprzednia pozycja na liscie / old item on the list             ;
; Label [STR] - etykieta dla pozycji "Nowa..." / label for "New..." position        ;
; Func [SUBR] - funkcja do obslugi okienka edit_box / function to operate edit_box dialog  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_ChangeStringList (Key Lst Pos Old Label Func / tmp len res)
 (setq tmp Old
    len (length Lst)
 )
 (cond
  ( (< Pos len)
   (setq res (nth Pos Lst))
  )
  ( (= Pos len)
   (cond
    ( (setq res (eval Func)) )
    ( (setq res tmp ) )
   )
  )
  ( T (setq res tmp) )
 )
 (if res (cd:DCL_FillStringList Key Lst res Label))
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Wypelnia wycinek "image" kolorem / Fills "image" tile with color              ;
; Key [STR] - nazwa wycinka / tile name                           ;
; Col [INT] - kolor / color                                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_FillColorImage (Key Col / X Y)
 (start_image Key) 
 (fill_image 0 0 (dimx_tile Key) (dimy_tile Key) Col) 
 (end_image)
)
; =========================================================================================== ;
; Wypelnia wycinek "popup_list" lista kolorow / Fills "popup_list" tiles with list of colors ;
; Key [STR] - nazwa wycinka / tile name                           ;
; Lst [LIST] - lista kolorow / list of colors                        ;
; Col [STR] - aktualny kolor / current color                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_FillColorList (Key Lst Col)
 (cond
  ( (= Col "256") (setq Col "0") )
  ( (= Col "0") (setq Col "1") )
  ( T (setq Col (itoa (1+ (atoi Col)))) )
 )
 (if
  (and
   (> (atoi Col) 8)
   (<= (atoi Col) 256)
  )
  (setq Lst (append Lst (list (itoa (1- (atoi Col)))))
     Col "10"
  )
 )
 (cd:DCL_SetList Key Lst Col)
)
; =========================================================================================== ;
; Wypelnia wycinek "popup_list" lista lancuchow tekstowych /                 ;
; Fills "popup_list" tiles with list of strings                        ;
; Key  [STR] - nazwa wycinka / tile name                          ;
; Lst  [LIST] - lista lancuchow tekstowych / list of strings                ;
; Str  [STR] - aktualny lancuch tekstowy / current string                 ;
; Label [STR] - etykieta dla pozycji "Nowa..." / label for "New..." position        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_FillStringList (Key Lst Str Label / pos)
 (if (setq pos (vl-position (strcase Str) (mapcar (quote strcase) Lst)))
  (setq Lst (append Lst (list Label)))
  (setq Lst (append Lst (list Label Str))
     pos (1- (length Lst))
  )
 )
 (cd:DCL_SetList Key Lst pos)
)
; =========================================================================================== ;
; Image_button - ikona sortowania / Image_button - sort icon                 ;
; Key  [STR] - nazwa wycinka / name of control                       ;
; Mode [INT] - kierunek sortowania / sort direction                     ;
;        0 = rosnaco / ascending                           ;
;        1 = malejaco / descending                          ;
; Col  [INT] - kolor wypelnienia / fill color                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCL_ImgBtnSortIcon "image" 0 15)                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_ImgBtnSortIcon (Key Mode Col / x y c n d l)
 (setq x (dimx_tile Key)
    y (dimy_tile Key)
    c (if (not Col) 252 Col)
    n (/ x 2)
    d (if (zerop Mode)(- (/ y 2) 2)(+ (/ y 2) 2))
    l '(0 1 2 3 4 5)
 )
 (start_image Key)
 (fill_image 2 2 (- x 2)(- y 2) -15)
 (mapcar
  (function
   (lambda (% / %1 %2)
    (setq %1 (nth % (reverse l))
       %2 (if (zerop Mode) (+ d %1) (- d %1))
    )
    (vector_image (- n %) %2 (+ n %) %2 c)
   )
  )
  l
 )
 (end_image)
)
; =========================================================================================== ;
; DCL-owe okno komunikatu / DCL message box                          ;
; Msg  [STR]     - komunikat do wyswietlenia / message to display            ;
; Title [STR]     - tytul okna / window title                      ;
; Btn  [0/1/2/3/4/5] - przyciski / buttons                         ;
; DPos [T/nil]    - zapamietanie pozycji okna / save window position           ;
; Lng  [0/1/nil]   - 0  = jezyk polski / polish language                 ;
;            1  = jezyk angielski / english language               ;
;            nil = ustawienie standardowe / default settings           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Typy przyciskow / Buttons type:                               ;
; 0 = OK        / OK                                ;
; 1 = OK i Anuluj    / OK and Cancel                           ;
; 2 = Anuluj      / Cancel                              ;
; 3 = Tak, Nie i Anuluj / Yes, No and Cancel                        ;
; 4 = Tak i Nie     / Yes and No                            ;
; 5 = Zamknij      / Close                               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Zwraca / Return:                                      ;
; 1 = OK   / OK                                     ;
; 2 = Anuluj / Cancel                                   ;
; 6 = Tak   / Yes                                     ;
; 7 = Nie   / No                                     ;
; 12 = Zamknij / Close                                    ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCL_Msgbox "Komunikat\nw 2 liniach" "Uwaga" 4 T 0)                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_MsgBox (Msg Title Btns DPos Lng / data f tmp dc res l d c h)
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 (setq data (cd:STR_Parse Msg "\n" T)
    d (length data)
    c (if (numberp Lng)
      (cond
       ( (zerop Lng) T)
       ( (= 1 Lng) nil)
       (T nil)
      )
      (= "PL" (cadddr (cd:SYS_AcadInfo)))
     )
    h "width=12;horizontal_margin=none;vertical_margin=none;fixed_width=true;"
 )
 (cond
  ( (not
    (and
     (setq f
      (open
       (setq tmp (vl-FileName-MkTemp nil nil ".dcl")) "w"
      )
     )
     (foreach %
      (list
       "StdYesNoDialog:dialog{"
       (strcat "label=\""
        (if Title (strcat Title "\";") "\"\";")
       )
       ":text{key=\"text\";"
       (strcat
        "width="
        (itoa
         (if (< (setq l (car (vl-sort (mapcar (quote strlen) data) (quote >)))) 36)
          37
          (if (> l 100) 99 l)
         )
        )
        ";height=" (if (>= d 15) "15" (itoa d))
       )
       ";}:spacer{height=0.2;}:row{alignment=centered;spacer_0;"
       (cond
        ( (zerop Btns)
         (strcat
          ":retirement_button{label=\"OK\";key=\"accept\";is_default=true;" h "}"
         )
        )
        ( (= 1 Btns)
         (strcat
          ":row{width=25;fixed_width=true;"
          ":retirement_button{label=\"OK\";key=\"accept\";is_default=true;" h
          "}:retirement_button{"
          (if c "label=\"&Anuluj\";" "label=\"&Cancel\";")
          "key=\"cancel\";is_cancel=true;" h "}}"
         )
        )
        ( (= 2 Btns)
         (strcat
          ":retirement_button{"
          (if c "label=\"&Anuluj\";" "label=\"&Cancel\";")
          "key=\"cancel\";is_cancel=true;" h "}"
         )
        )
        ( (= 3 Btns)
         (strcat
          ":row{width=38;fixed_width=true;:button{"
          (if c "label=\"&Tak\";" "label=\"&Yes\";") "key=\"yes\";is_default=true;" h
          "}:button{" (if c "label=\"&Nie\";" "label=\"&No\";") "key=\"not\";" h
          "}:retirement_button{"
          (if c "label=\"&Anuluj\";" "label=\"&Cancel\";")
          "key=\"cancel\";is_cancel=true;" h "}}"
         )
        )
        ( (= 4 Btns)
         (strcat
          ":row{width=25;fixed_width=true;:button{"
          (if c "label=\"&Tak\";" "label=\"&Yes\";") "key=\"yes\";is_default=true;" h
          "}:button{" (if c "label=\"&Nie\";" "label=\"&No\";") "key=\"not\";" h "}}"
         )
        )
        ( (= 5 Btns)
         (strcat
           ":button{is_cancel=true;"
           (if c "label=\"&Zamknij\";" "label=\"&Close\";")
          "key=\"close\";width=12;" h "is_default=true;}"
         )
        )
        (T
         (strcat
          ":retirement_button{label=\"OK\";key=\"accept\";is_default=true;" h "}"
         )
        )
       )
       "spacer_0;}}"
      )
      (write-line % f)
     )
     (not (close f))
     (< 0 (setq dc (load_dialog tmp)))
     (new_dialog "StdYesNoDialog" dc ""
      (cond
       (*cd-TempDlgPosition*)
       ( (quote (-1 -1)) )
      )
     )
    )
   )
  )
  ( T   
   (set_tile "text"
    (apply (quote strcat)
     (mapcar
      (function
       (lambda (%)
        (strcat % "\n")
       )
      )
      data
     )
    )
   )
   (action_tile "accept" "(setq *cd-TempDlgPosition* (done_dialog 1))")
   (action_tile "yes" "(setq *cd-TempDlgPosition* (done_dialog 6))")
   (action_tile "cancel" "(done_dialog 2)")
   (action_tile "not" "(done_dialog 7)")
   (action_tile "close" "(done_dialog 12)")
   (setq res (start_dialog))
  )
 )
 (if (< 0 dc) (unload_dialog dc))
 (if (setq tmp (findfile tmp)) (vl-File-Delete tmp))
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Wypelnia wycinki "list_box" i "popup_list" / Fills "list_box" and "popup_list" tiles    ;
; Key [STR]       - nazwa wycinka / tile name                     ;
; Lst [LIST]       - lista do wypelnienia / list to fill                ;
; Pos [INT/REAL/STR/nil] - aktualna pozycja na liscie / current position on the list     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_SetList (Key Lst Pos)
 (start_list Key)
 (mapcar (quote add_list) Lst)
 (end_list)
 (set_tile Key
  (itoa
   (cond
    ( (numberp Pos) (fix Pos))
    ( (= (type Pos) (quote STR)) (atoi Pos))
    (T 0)
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Okno dialogowe "edit_box" / "edit_box" dialog control                    ;
; Data   [LIST]   - argumetny (maks. 7) / arguments (max. 7) | (list a b c d e f g)   ;
;  * STR - dowolny lancuch / any string                           ;
;   a = 0                                          ;
;   b - INT = rodzaje bledow / type of errors                       ;
;     LIST = rodzaje bledow wraz z komunikatem / type of errors with the messages     ;
;   c - wartosc domyslna / default value                          ;
;  * STR - zgodny z tablica/wzorcem / consistent with table/pattern             ;
;   a = 1                                          ;
;   b - INT = rodzaje bledow / type of errors                       ;
;     LIST = rodzaje bledow wraz z komunikatem / type of errors with the messages     ;
;   c - wartosc domyslna / default value                          ;
;   d - nazwa tablicy / table name                             ;
;   e = wzorzec / pattern                                  ;
;   f = lista uzytkownika / user list                            ;
;  * INT = 2, REAL = 3                                    ;
;   a = 2,3                                         ;
;   b - INT = rodzaje bledow / type of errors                       ;
;     LIST = rodzaje bledow wraz z komunikatem / type of errors with the messages     ;
;   c - wartosc domyslna / default value                          ;
;   d - wartosc minimalna / minimum value                          ;
;   e - wartosc maksymalna / maximum value                         ;
;   f - jednostki wyjsciowe / output unit                          ;
;     nil = domyslne / default | (getvar "LUNITS")                    ;
;     1  = naukowe / scientific                             ;
;     2  = dziesietne / decimal                             ;
;     3  = inzynierskie / engineering                          ;
;     4  = architektoniczne / architectural                       ;
;     5  = ulamkowe / fractional                             ;
;   g - INT = liczba miejsc po przecinku / number of decimal places             ;
;     nil = domyslna / default | (getvar "LUPREC")                    ;
; Title   [STR/nil] - tytul okna / window title                      ;
; EditTitle [STR/nil] - tytul "edit_box" / "edit_box" title                 ;
; Width   [INT]   - szerokosc / width                          ;
; BtnsWidth [REAL/INT] - szerokosc przyciskow / buttons width                ;
; BtnsLabel [LIST]   - etykiety przyciskow / buttons label                 ;
; DPos   [T/nil]  - zapamietanie pozycji okna / save window position          ;
; Limit   [INT]   - limit znakow / signs limit                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCL_StdEditBoxDialog (list 0 0 "") "Poziom" "Nowy:" 40 13 (list "&Ok" "&Anuluj") T 5) ;
; (cd:DCL_StdEditBoxDialog                                  ;
;  (list 1                                          ;
;   (list                                          ;
;    (cons 1 "Wprowadz dane")                               ;
;    (cons 2 "Niepoprawna warstwa")                            ;
;    (cons 4 "Warstwa wystepuje w rysunku")                        ;
;    (cons 16 "Warstwa nie pasuje do wzorca")                       ;
;   )                                            ;
;   "" "LAYER" "??-??"                                   ;
;  )                                             ;
;  "Warstwa" "Nowa warstwa: (format ??-??)" 40 13 (list "&Ok" "&Anuluj") T 5         ;
; )                                              ;
; (cd:DCL_StdEditBoxDialog                                  ;
;  (list 3                                          ;
;   (list                                          ;
;    (cons 1 "Wprowadz liczbe rzeczywista")                        ;
;    (cons 2 "Liczba nie moze byc zerem")                         ;
;    (cons 8 "Spacje niedozwolone")                            ;
;    (cons 16 "To nie jest liczba")                            ;
;    (cons 32 "Liczba jest za mala")                            ;
;    (cons 64 "Liczba jest za duza")                            ;
;   )                                            ;
;   "19" -100 100 2 2                                    ;
;  )                                             ;
;  "Poziom" "Wprowadz poziom: (-100 < X < 100)" 40 13 (list "&Ok" "&Anuluj") T nil      ;
; )                                              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_StdEditBoxDialog (Data Title EditTitle Width BtnsWidth BtnsLabel DPos Limit
                / _CheckVal fd tmp dc defval res fl
                )
 (defun _CheckVal (Code Bit Val / tmp _Logand _IsBlank _IsSpaces _Pattern _UserList
                  _Error _StrUnit _Nth _IsNumb res err)
  (setq tmp Bit)
  (if (not fl) (setq Bit (apply (quote +) (mapcar (quote car) Bit))))
  (defun _Logand (b) (= b (logand Bit b)))
  (defun _IsBlank (s) (= s ""))
  (defun _IsSpaces (s) (not (vl-remove '32 (vl-string->list s))))
  (defun _Pattern (s) (not (wcmatch s (_Nth 4))))
  (defun _UserList (s) (member (strcase Val) (mapcar (quote strcase) (_Nth 5))))
  (defun _Error (b) (if (not fl) (setq err (cdr (assoc b tmp)))))
  (defun _StrUnit (s) (distof s 3))
  (defun _Nth (n / p)
   (if (setq p (vl-catch-all-apply (quote nth) (list n Data)))
    p
    (vl-catch-all-error-p p)
   )
  )
  (defun _IsNumb (s b / r)
   (if (setq r (_StrUnit s))
    (cond
     ( (and (= 1 (logand 1 b)) (numberp r)) ) ; liczba / number
     ( (and (= 2 (logand 2 b)) (zerop r)) )  ; zero  / zero
     ( (and (= 4 (logand 4 b)) (minusp r)) ) ; ujemna / negative
     ( T nil )
    )
   )
  )
  (cond
   ( (= Code 0) ; dowolny lancuch / any string
    (cond
     ( (and (_Logand 1) (_IsBlank Val)) (_Error 1) ) ; bez ""      / no ""
     ( (and (_Logand 8) (_IsSpaces Val)) (_Error 8) ) ; bez samych spacji / no spaces
     ( T (setq res Val) )
    )
   )
   ( (= Code 1) ; lancuch zgodny z nazwa tablicy / string consistent with table name
    (cond
     ( (and (_Logand 1) (_IsBlank Val)) (_Error 1) )      ; bez ""         / no ""
     ( (and (_Logand 2) (not (snvalid Val))) (_Error 2) )   ; bez zlej nazwy snvalid / no bad name
     ( (and (_Logand 4) (tblsearch (_Nth 3) Val)) (_Error 4) ) ; bez istniejacych nazw  / no existing name
     ( (and (_Logand 8) (_IsSpaces Val)) (_Error 8) )     ; bez samych spacji    / no spaces
     ( (and (_Logand 16) (_Pattern Val)) (_Error 16) )     ; pasujacy do wzorca   / match pattern
     ( (and (_Logand 32) (_UserList Val)) (_Error 32) )    ; nie wystepuje na liscie / does not appear in the list
     ( T (setq res Val) )
    )
   )
   ( (member Code (list 2 3)) ; INT = 2, REAL = 3
    (cond
     ( (and (_Logand 1) (_IsBlank Val)) (_Error 1) )        ; bez ""      / no ""
     ( (and (_Logand 2) (_IsNumb Val 2)) (_Error 2) )        ; bez zera     / no zero
     ( (and (_Logand 4) (_IsNumb Val 4)) (_Error 4) )        ; bez ujemnych   / no negative
     ( (and (_Logand 8) (_IsSpaces Val)) (_Error 8) )        ; bez samych spacji / no spaces
     ( (and (_Logand 16) (not (_IsNumb Val 1))) (_Error 16) )    ; tylko liczby   / only number
     ( (and (_Logand 32) (> (_Nth 3) (_StrUnit Val))) (_Error 32) ) ; liczba za mala  / number to small
     ( (and (_Logand 64) (< (_Nth 4) (_StrUnit Val))) (_Error 64) ) ; liczba za duza  / number to big
     ( T
      (setq res
       (if (_IsNumb Val 1)
        (if (= Code 2)
         (itoa (fix (_StrUnit Val)))
         (cd:CON_Real2Str (_StrUnit Val) (_Nth 5) (_Nth 6))
        )
        Val
       )
      )
     )
    )
   )
   ( T nil )
  )
  (if (and defval res)
   (set_tile "edit" res)
   (set_tile "edit" Val)
  )
  (if err
   (set_tile "error" err)
   (set_tile "error" "")
  )
  res
 )
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 (cond
  ( (not
    (and
     (setq fd
      (open
       (setq tmp (vl-FileName-MkTemp nil nil ".dcl")) "w"
      )
     )
     (foreach %
      (list
       (strcat
        "but : button { width = " (if BtnsWidth (itoa BtnsWidth) 13) "; fixed_width = true; }"
        "StdEditBoxDialog : dialog {"
        (if Title (strcat "label = \"" Title "\";") "")
        " : boxed_column {"
        (if EditTitle (strcat "label = \"" EditTitle "\";") "")
        "  width = " (if Width (itoa Width) "20") ";"
        "  : edit_box { key = \"edit\";"
        (if Limit (strcat "edit_limit = " (itoa Limit) ";") "")
        "  } spacer; }"
        " : row { alignment = centered; fixed_width = true;"
        " : but { key = \"" (car BtnsLabel) "\";"
        "  label = \"" (car BtnsLabel) "\"; is_default = true; }"
        " : but { key = \"" (cadr BtnsLabel) "\";"
        "  label = \"" (cadr BtnsLabel) "\"; is_cancel = true; }"
        " } " (if (setq fl (= (type (cadr Data)) (quote INT))) "" ": errtile { width = 20; }") " }"
       )
      )
      (write-line % fd)
     )
     (not (close fd))
     (< 0 (setq dc (load_dialog tmp)))
     (new_dialog "StdEditBoxDialog" dc ""
      (cond
       ( *cd-TempDlgPosition* )
       ( (quote (-1 -1)) )
      )
     )
    )
   )
  )
  ( T
   (setq defval (substr (caddr Data) 1 Limit)
      res (if (not (= defval "")) (_CheckVal (car Data) (cadr Data) defval))
   )
   (mode_tile "edit" 2)
   (action_tile "edit" "(setq res (_CheckVal (car Data) (cadr Data) $value))")
   (action_tile (car BtnsLabel) "(if res (setq *cd-TempDlgPosition* (done_dialog 1)))")
   (action_tile (cadr BtnsLabel) "(setq res nil) (done_dialog 0)")
   (start_dialog)
  )
 )
 (if (< 0 dc) (unload_dialog dc))
 (if (setq tmp (findfile tmp)) (vl-file-delete tmp))
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Okno dialogowe z lista "list_box" / Dialog control with list "list_box"           ;
; Data   [LIST]   - lista do wyswietlenia / list to display               ;
; Pos    [INT]   - pozycja poczatkowa na liscie / select list position         ;
; Title   [STR/nil] - tytul okna / window title                      ;
; ListTitle [STR/nil] - tytul list_box / list_box title                   ;
; Width   [INT]   - szerokosc / width                          ;
; Height  [INT]   - wysokosc / height                          ;
; Btns   [0/1/2]  - [cancel/ok/ok_cancel] przyciski / buttons              ;
; BtnsWidth [REAL/INT] - szerokosc przyciskow / buttons width                ;
; BtnsLabel [LIST]   - etykiety przyciskow / buttons label                 ;
; MSelect  [T/nil]  - dopuszczenie multiple_select / allow multiple select        ;
; DPos   [T/nil]  - zapamietanie pozycji okna / save window position          ;
; DblClick [T/nil]  - podwojny klik (wykluczone Cancel) / double click (not for Cancel)  ;
; Func   [SUBR]   - funkcja do obslugi wybranej pozycji na liscie /           ;
;             function to operate selected position on the list          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Zwraca / Return:                                      ;
; nil = nic nie wybrano (anulowano) / nothing was selected (canceled)            ;
; INT = wybrano jedna pozycje / one position selected | MSelect = nil           ;
; LIST = wybrano kilka pozycji / few positions selected | MSelect = T            ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCL_StdListDialog                                    ;
;  (setq lst (mapcar 'car (cd:DWG_LayoutsList))) (vl-position (getvar "ctab") lst)      ;
;  "List of Layouts" "Select layout:" 40 15 2 13 (list "&Ok" "&Cancel")           ;
;  nil T T '(setvar "ctab" (nth (atoi res) lst)))                      ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCL_StdListDialog (Data Pos Title ListTitle Width Height
               Btns BtnsWidth BtnsLabel MSelect DPos DblClick Func
               / _Sub _Value2List _SetControls fd ok ca tmp dc res)
 (defun _Sub (Val)
  (if (and Func Data) (eval Func))
  (_SetControls (setq res (_Value2List Val)))
 )
 (defun _Value2List (Val) (read (strcat "(" Val ")")))
 (defun _SetControls (Idx)
  (if (and Idx Data)
   (mode_tile (car BtnsLabel) 0)
   (mode_tile (car BtnsLabel) 1)
  )
 )
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 (cond
  ( (not
    (and
     (setq fd
      (open
       (setq tmp (vl-FileName-MkTemp nil nil ".dcl")) "w"
      )
     )
     (setq ok (strcat
           ":but{label=\"" (car BtnsLabel) "\";"
           "key=\"" (car BtnsLabel) "\";is_default=true;}"
          )
        ca (strcat
           ":but{label=\"" (cadr BtnsLabel) "\";"
           "key=\"" (cadr BtnsLabel) "\";is_cancel=true;}"
          )
     )
     (foreach % 
      (list
       (strcat
        "but:button{width=" (if BtnsWidth (itoa BtnsWidth) 13)
        ";fixed_width=true;}"
        "StdListDialog:dialog{"
        (if Title (strcat "label=\"" Title "\";") "")
        ":list_box{key=\"list\";"
        (if ListTitle (strcat "label=\"" ListTitle "\";") "")
        "fixed_width=true;fixed_height=true;"
        "width=" (if Width (itoa Width) "20" ) ";"
        "height=" (if Height (itoa Height) "20" ) ";"
        "multiple_select=" (if MSelect "true;" "false;")
        "}:row{alignment = centered;fixed_width = true;"
       )
       (cond
        ( (zerop Btns) ca )
        ( (= 1 Btns) ok )
        ( T (strcat ok ca) )
       )
       "}}"
      )
      (write-line % fd)
     )
     (not (close fd))
     (< 0 (setq dc (load_dialog tmp)))
     (new_dialog "StdListDialog" dc ""
      (cond
       ( *cd-TempDlgPosition* )
       ( (quote (-1 -1)) )
      )
     )
    )
   )
  )
  ( T   
   (start_list "list")
   (mapcar (quote add_list) Data)
   (end_list)
   (if
    (or
     (not Pos)
     (not (< -1 Pos (length Data)))
    )
    (setq Pos 0)
   )
   (setq res (set_tile "list" (itoa Pos)))
   (_Sub res)
   (action_tile "list"
    (vl-prin1-to-string
     (quote
      (progn
       (setq res $value)
       (_Sub res)
       (if
        (and
         DblClick
         (not (zerop Btns))
        )
        (if (= $reason 4)
         (setq *cd-TempDlgPosition* (done_dialog 1))
        )
       )
      )
     )
    )
   )
   (action_tile (car BtnsLabel) "(setq *cd-TempDlgPosition* (done_dialog 1))")
   (action_tile (cadr BtnsLabel) "(setq res nil) (done_dialog 0)")
   (start_dialog)
  )
 )
 (if (< 0 dc) (unload_dialog dc))
 (if (setq tmp (findfile tmp)) (vl-file-delete tmp))
 (if (not DPos) (setq *cd-TempDlgPosition* (list -1 -1)))
 (if res (if (= 1 (length res)) (car res) res))
)
; =========================================================================================== ;
; Dodaje slownik / Adds dictionary                              ;
; Root [ENAME/nil] - ENAME = slownik "rodzic" / "parent" dictionary             ;
;           nil  = (namedobjdict) jako "rodzic" / (namedobjdict) as "parent"    ;
; Name [STR]    - nazwa slownika / name of the dictionary                 ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_AddDict (namedobjdict) "NAZWA")                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_AddDict (Root Name)
 (dictadd (if (not Root) (namedobjdict) Root) Name
  (entmakex (append '((0 . "DICTIONARY")(100 . "AcDbDictionary"))))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Dodaje Xrecord / Adds the Xrecord                              ;
; Root [ENAME/nil] - ENAME = slownik "rodzic" / "parent" dictionary             ;
;           nil  = (namedobjdict) jako "rodzic" / (namedobjdict) as "parent"   ;
; XName [STR]    - nazwa xrecord / xrecord name                      ;
; XData [LIST]   - dane xrecord / xrecord data                      ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_AddXrecord (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA") "NAZWA-SUB1" '((1 . "ABC")))   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_AddXrecord (Root XName XData)
 (dictadd (if (not Root) (namedobjdict) Root) XName
  (entmakex (append '((0 . "XRECORD")(100 . "AcDbXrecord")) XData))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera slownik / Gets a dictionary                             ;
; Root [ENAME/nil] - ENAME = slownik "rodzic" / "parent" dictionary             ;
;           nil  = (namedobjdict) jako "rodzic" / (namedobjdict) as "parent"    ;
; Name [STR]    - nazwa slownika / name of the dictionary                 ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA")                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_GetDict (Root Name)
 (cdr (assoc -1 (dictsearch (if (not Root) (namedobjdict) Root) Name)))
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera liste slownikow "rodzica" / Gets a list of "parent" dictionaries          ;
; Root [ENAME] - ENAME = slownik "rodzic" / "parent" dictionary               ;
; Code [T/nil] - T  = zwraca / returns -> ((<slownik1> . <ENAME1>) ... )          ;
;         nil = zwraca / returns -> (<slownik1> <slownik2> ... )           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_GetDictList (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA") T)               ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_GetDictList (Root Code / dt tmp res)
 (if Root
  (if Code
   (progn
    (setq dt (entget Root))
    (while
     (setq dt (member (setq tmp (assoc 3 dt)) dt))
     (setq res (cons (cons (cdr tmp) (cdadr dt)) res)
        dt (cdr dt)
     )
    )
    (setq res (reverse res))
   )
   (setq res (cd:DXF_massoc 3 (entget Root)))
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera/Tworzy ExtensionDictionary obiektu / Gets/Creates an ExtensionDictionary of object ;
; Obj [ENAME/VLA-Object] - entycja lub obiekt VLA / entity name or VLA-Object        ;
; Flag [T/nil] - T  = tworzy / creates                           ;
;         nil = pobiera jesli istnieje / gets if exist                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_GetExtDictVLA (car (entsel)) T)                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_GetExtDictVLA (Obj Flag / res)
 (if (= (type Obj) (quote ENAME))
  (setq Obj (vlax-ename->vla-object Obj))
 )
 (if
  (setq res
   (if (= :vlax-true (vla-get-HasExtensionDictionary Obj))
    (vla-GetExtensionDictionary Obj)
    (if Flag (vla-GetExtensionDictionary Obj))
   )
  )
  (vlax-vla-object->ename res)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera/Tworzy ExtensionDictionary obiektu / Gets/Creates an ExtensionDictionary of object ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; Flag [T/nil] - T  = tworzy / creates                           ;
;         nil = pobiera jesli istnieje / gets if exist                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_GetExtDict (car (entsel)) T)                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_GetExtDict (Ename Flag / res he ta)
 (if
  (and
   (= (type Ename) (quote ENAME)) 
   (setq dt (entget Ename))
  )
  (if (not (setq res (cdr (assoc 360 (member '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") dt)))))
   (if Flag
    (progn
     (setq res (entmakex (append '((0 . "DICTIONARY") (100 . "AcDbDictionary"))))
        he (reverse (member (assoc 5 dt) (reverse dt)))
        ta (cdr (member (assoc 5 dt) dt))
     )
     (entmod
      (append
       he
       (list 
        '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
        (cons 360 res)
        '(102 . "}")
       )
       ta
      )
     )
    )
   )
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera Xrecord / Gets Xrecord                               ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_GetXrecord (cdar (cd:DCT_GetDictList (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA") T)))  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_GetXRecord (Ename / dt)
 (cdr (member (assoc 280 (setq dt (entget Ename))) dt))
)
; =========================================================================================== ;
; Usuwa slownik / Removes the dictionary                           ;
; Root [ENAME/nil] - ENAME = slownik "rodzic" / "parent" dictionary             ;
;           nil  = (namedobjdict) jako "rodzic" / (namedobjdict) as "parent"    ;
; Name [STR]    - nazwa slownika / name of the dictionary                 ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_RemoveDict (namedobjdict) "NAZWA")                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_RemoveDict (Root Name)
 (dictremove (if (not Root) (namedobjdict) Root) Name)
)
; =========================================================================================== ;
; Podmienia Xrecord / Replace Xrecord                             ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji xrecord / entity name xrecord                ;
; Data [LIST] - lista par kropkowych / list of dotted pairs                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_ReplaceXrecord                                   ;
;  (cdar (cd:DCT_GetDictList (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA") T))           ;
;  (list (cons 1 "NEW") (cons 341 (car (entsel)))))                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_ReplaceXrecord (Ename Data / en root name)
 (setq root (cdr (assoc 330 (entget Ename)))
    name (cdr
        (assoc
         Ename
         (mapcar
          (function
           (lambda (%)
            (cons (cdr %) (car %))
           )
          )
          (cd:DCT_GetDictList root T)
         )
        )
       )
 )
 (if (cd:DCT_RemoveDict root name)
  (progn
   (setq en (cd:DCT_AddXrecord root name Data))
   (cd:DCT_GetXRecord en)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmienia Xrecord / Change Xrecord                              ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; Data [LIST] - lista par kropkowych / list of dotted pairs                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DCT_SetXrecordVLA                                    ;
;  (cdar (cd:DCT_GetDictList (cd:DCT_GetDict (namedobjdict) "NAZWA") T))           ;
;  (list (cons 1 "NEW123") (cons 341 (car (entsel)))))                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DCT_SetXrecordVLA (Ename Data / n)
 (setq n (1- (length Data)))
 (vla-SetXRecordData
  (vlax-ename->vla-object Ename)
  (vlax-make-variant
   (vlax-safearray-fill
    (vlax-make-safearray
     vlax-vbInteger
     (cons 0 n)
    )
    (mapcar (quote car) Data)
   )
  )
  (vlax-make-variant
   (vlax-safearray-fill
    (vlax-make-safearray
     vlax-vbVariant
     (cons 0 n)
    )
    (mapcar
     (function
      (lambda (% / %1)
       (setq %1 (type %))
       (cond
        ( (= %1 (quote ENAME)) (vlax-ename->vla-object %))
        ( (= %1 (quote LIST)) (vlax-3d-point %))
        (T %)
       )
      )
     )
     (mapcar (quote cdr) Data)
    )
   )
  )
 )
 (cd:DCT_GetXRecord Ename)
)
; =========================================================================================== ;
; Dodaje wlasciwosci uzytkownika / Add custom drawing properties               ;
; Doc  [VLA-Object] - document / document                          ;
; Name [STR]  - nazwa / name                                ;
; Value [STR]  - wartosc / value                              ;
; Mode [T/nil] - nil = nieaktualizuje istniejacej nazwy / do not updates exisitng name   ;
;         T  = aktualizuje istniejaca nazwe / updates exisitng name         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_AddCustomProp (cd:ACX_ADoc) "One" "1" nil)                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_AddCustomProp (Doc Name Value Mode / si)
 (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc))
 (if (member Name (mapcar (quote car) (cd:DWG_GetCustomProp Doc)))
  (if Mode (vla-SetCustomByKey si Name Value))
  (vla-AddCustomInfo si Name Value)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Lista wlasciwosci uzytkownika / Custom drawing properties                  ;
; Doc [VLA-Object] - document / document                           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_GetCustomProp (cd:ACX_ADoc))                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_GetCustomProp (Doc / si n k v lst)
 (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc)
    n (vla-NumCustomInfo si)
 )
 (while (> n 0)
  (vla-GetCustomByIndex si (- n 1) 'k 'v)
  (setq lst (cons (cons k v) lst)
     n (1- n)
  )
 )
 lst
)
; =========================================================================================== ;
; Lista otwartych dokumentow / Open documents list                      ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_GetOpenDocs (/ res)
 (vlax-for %
  (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
  (setq res
   (cons
    (cons
     (vla-get-name %)
     %
    )
    res
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Lista wlasciwosci dokumentu / Summary drawing properties list                ;
; Doc [VLA-Object] - document / document                           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_GetSummaryInfo (cd:ACX_ADoc))                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_GetSummaryInfo (Doc)
 (mapcar
  (function
   (lambda (%)
    (cons
     %
     (vlax-get-property
      (vla-get-SummaryInfo Doc)
      %
     )
    )
   )
  )
  (list
   "Author" "Comments" "HyperLinkBase" "Keywords"
   "LastSavedBy" "RevisionNumber" "Subject" "Title"
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana nazwy arkusza na obiekt VLA / Convert layout name to VLA-Object           ;
; Layout [STR] - nazwa arkusza / layout tab name                       ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_Layout2VLA (getvar "CTAB"))                             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_Layout2VLA (Layout / res)
 (and
  (member Layout (layoutlist))
  (setq res
   (vla-item
    (cd:ACX_Layouts)
    Layout
   )
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Lista arkuszy rysunku / Layouts drawing list                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_LayoutsList (/ res)
 (vlax-for %
  (cd:ACX_Layouts)
  (setq res
   (cons
    (list
     (vla-get-name %)
     (vla-get-TabOrder %)
     %
    )
    res
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Usuwa wlasciwosci uzytkownika / Removes custom drawing properties              ;
; Doc [VLA-Object] - document / document                          ;
; Mode [LIST/T] - LIST = lista wlasciwosci do usuniecia / list of properties to remove    ;
;         T  = usuwa wszystkie wlasciwosci / removes all properites        ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_RemoveCustomProp (cd:ACX_ADoc) (list "One" "Two"))                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_RemoveCustomProp (Doc Mode / si)
 (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc))
 (if (listp Mode)
  (foreach % Mode
   (vl-catch-all-apply
    (quote vla-RemoveCustomByKey)
    (list si %)
   )
  )
  (foreach % (mapcar (quote car) (cd:DWG_GetCustomProp Doc))
   (vla-RemoveCustomByKey si %)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana wlasciwosci dokumentu / Set summary drawing properties                ;
; Doc [VLA-Object] - document / document                          ;
; Data [LIST/nil] - LIST = lista par kropkowych / list of dotted pairs            ;
;          nil = usuwa wszystkie / delete all                   ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DWG_SetSummaryInfo (cd:ACX_ADoc) '(("Author" . "Me")("Title" . "123-ABC-55")))     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DWG_SetSummaryInfo (Doc Data / si)
 (setq si (vla-get-SummaryInfo Doc))
 (if (not Data)
  (mapcar
   (function
    (lambda (%)
     (vlax-put-property si % "")
    )
   )
   (list
    "Author" "Comments" "HyperLinkBase" "Keywords"
    "LastSavedBy" "RevisionNumber" "Subject" "Title"
   )
  )
  (mapcar
   (function
    (lambda (%)
     (if
      (vlax-property-available-p si (car %))
      (vlax-put-property si (car %) (cdr %))
     )
    )
   )
   Data
  )
 )
 nil
)
; =========================================================================================== ;
; Zwraca wartosc danego klucza z listy asocjacyjnej /                     ;
; Returns the value of a key from assoc list                         ;
; Key [INT] - klucz / key                                 ;
; Data [LIST] - lista par kropkowych / list of dotted pairs                 ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DXF_Massoc 10 (entget (car (entsel))))                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DXF_Massoc (Key Data / res tmp)
 (while
  (setq Data (member (setq tmp (assoc Key Data)) Data))
  (setq res (cons (cdr tmp) res)
     Data (cdr Data)
  )
 )
 (reverse res)
)
; =========================================================================================== ;
; Usuwa kody z listy DXF / Removes codes from the list of DXF                 ;
; Data [LIST] - lista par kropkowych / list of dotted pairs                 ;
; Lst [LIST] - lista kodow do usuniecia / list of codes to be removed            ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:DXF_RemoveDXF (entget (entlast)) (list -1 3 5 102 330 360 440))             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:DXF_RemoveDXF (Data Lst)
 (vl-remove-if
  (function
   (lambda (%)
    (member (car %) Lst)
   )
  )
  Data
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Sprawdza poprawnosc nazwanego obiektu / Checks the correctness of the named object     ;
; Table [STR] - nazwa obiektu / object name                         ;
; Name [STR] - nazwa do sprawdzenia / name to check                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Zwraca / Return:                                      ;
;  0 = obiekt nie istnieje / object does not exist                      ;
; -1 = zla nazwa / bad name                                 ;
;  1 = obiekt istnieje / object exists                            ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_CheckTableObj "LAYER" "0"), (cd:ENT_CheckTableObj "BLOCK" "nazwa")         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_CheckTableObj (Table Name)
 (if (not (tblobjname Table Name))
  (if (snvalid Name 0)
    0
   -1
  )
  1
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu ARC / Creates a ARC object                        ;
; Layout [STR]  - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Pc   [LIST] - srodek luku / center of the arc                      ;
; Radius [REAL] - promien / radius                             ;
; As   [REAL] - kat poczatkowy w radianach / start angle in radians            ;
; Ae   [REAL] - kat koncowy w radianach / end angle in radians              ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeArc "Model" '(1 5 0) 5 0 pi T)                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeArc (Layout Pc Radius As Ae ActUcs / zdir xang)
 (setq zdir (trans (list 0 0 1) 1 0 T)
    xang (angle (list 0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 zdir))
 )
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "ARC")
   (cons 10 (trans Pc 1 (if ActUcs zdir 0)))
   (cons 40 Radius)
   (cons 50 (+ As xang))
   (cons 51 (+ Ae xang))
   (if ActUcs
    (cons 210 zdir)
    (cons 210 (list 0 0 1))
   )
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy koniec definicji bloku / Creates a block definition end               ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeBlockEnd ()
 (entmake
  (list
   (cons 0 "ENDBLK")
   (cons 8 "0")
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy poczatek definicji bloku / Creates a block definition head              ;
; Name [STR] - nazwa bloku / block name                           ;
; Pb  [LIST] - punkt bazowy bloku / block base point                    ;
; Flag [INT] - typ bloku (bit-kody, mozna laczyc) / block type (bit-codes, may be combined) ;
;        0 = standardowy block / standard block                    ;
;        1 = blok anonimowy / anonymous block                     ;
;        2 = definicje atrybutow (nie-stale) / attribute definitions (non-constant)  ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeBlockHead "NOWY" (list 0 0 0) 0), (cd:ENT_MakeBlockHead "*U" (list 0 0 0) 1)  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeBlockHead (Name Pb Flag)
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "BLOCK")
   (cons 2 Name)
   (cons 8 "0")
   (cons 10 Pb)
   (cons 70
    (if (member Flag (list 0 1 2 3))
     Flag
     0
    )
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu CIRCLE / Creates a CIRCLE object                     ;
; Layout [STR]  - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Pc   [LIST] - srodek okregu / center of the circle                   ;
; Radius [REAL] - promien / radius                             ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeCircle "Model" '(1 5 0) 5 T)                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeCircle (Layout Pc Rad ActUcs / zdir)
 (setq zdir (trans (list 0 0 1) 1 0 T))
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "CIRCLE")
   (cons 10 (trans Pc 1 (if ActUcs zdir 0)))
   (cons 40 Rad)
   (if ActUcs
    (cons 210 zdir)
    (cons 210 (list 0 0 1))
   )
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu ELLIPSE / Creates a ELLIPSE object                    ;
; Layout [STR]  - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Pc   [LIST] - srodek elipsy / center of the ellipse                   ;
; Width [REAL] - szerokosc / width                             ;
; Height [REAL] - wysokosc / height                             ;
; RotAng [REAL] - kat obrotu / rotation angle                        ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeEllipse "Model" '(1 5 0) 10.0 5.0 (* pi 0.25) T)                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeEllipse (Layout Pc Width Height RotAng ActUcs / zdir xang)
 (setq zdir (trans (list 0 0 1) 1 0 T)
    xang (angle (list 0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 zdir))
 )
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "ELLIPSE")
   (cons 100 "AcDbEntity")
   (cons 100 "AcDbEllipse")
   (cons 10 (trans Pc 1 0))
   (if ActUcs
    (cons 11 (trans (polar (trans (list 0 0 0) 0 1) RotAng (/ Width 2.0)) 1 0))
    (cons 11 (polar (list 0 0 0) (+ RotAng xang) (/ Width 2.0)))
   )
   (cons 40 (/ (float Height)(float Width)))
   (if ActUcs
    (cons 210 zdir)
    (cons 210 (list 0 0 1))
   )
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers                         ;
; Name [STR] - nazwa warstwy / layer name                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeLayer "ABC")                                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeLayer (Name / en)
 (if (setq en (tblobjname "LAYER" Name))
  en
  (entmakex
   (list
    (cons 0 "LAYER")
    (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
    (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
    (cons 2 Name)
    (cons 70 0)
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu LINE / Creates a LINE object                       ;
; Layout [STR]  - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Ps   [LIST] - punkt poczatkowy / start point                      ;
; Pe   [LIST] - punkt koncowy / end point                         ;
; ActUcs [T/nil] - dopasuj do aktywnego ucs / adjust to active ucs              ;
;          nil = nie / no                              ;
;          T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeLine "Model" '(20 10 0) '(100 50 0) T)                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeLine (Layout Ps Pe ActUcs / zdir)
 (setq zdir (trans (list 0 0 1) 1 0 T))
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "LINE")
   (cons 10 (trans Ps 1 0))
   (cons 11 (trans Pe 1 0))
   (if ActUcs
    (cons 210 zdir)
    (cons 210 (list 0 0 1))
   )
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu LWPOLYLINE / Creates a LWPOLYLINE object                 ;
; Layout [STR]  - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Pts  [LIST] - lista wierzcholkow polilinii / list of polyline vertex          ;
; Closed [T/nil] - nil = otwarta / open                           ;
;          T  = zamknieta / closed                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeLWPolyline "Model" (list '(5 5) '(15 5) '(15 10) '(10 10)) nil)         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeLWPolyline (Layout Pts Closed / zdir)
 (setq zdir (trans '(0 0 1) 1 0 T))
 (entmakex
  (append
   (list
    (cons 0 "LWPOLYLINE")
    (cons 100 "AcDbEntity")
    (cons 100 "AcDbPolyline")
    (cons 38 (caddr (trans (car Pts) 1 zdir)))
    (cons 90 (length Pts))
    (cons 70 (if Closed 1 0))
    (cons 210 zdir)
    (cons 410 Layout)
   )
   (mapcar
    (function
     (lambda (%)
      (cons 10 (trans % 1 zdir))
     )
    )
    Pts
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu ACAD_TABLE / Creates a ACAD_TABLE object                 ;
; Pb  [LIST] - punkt bazowy tabeli / table base point                    ;
; Rows [INT] - liczba wierszy / number of rows                       ;
; Cols [INT] - liczba kolumn / number of columns                      ;
; RowH [INT] - wysokosc wierszy / rows height                        ;
; ColH [INT] - szerokosc kolumn / columns height                      ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeTable (getpoint) 5 5 10 30)                           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeTable (Pb Rows Cols RowH ColH / r c)
 (entmakex
  (append
   (list
    (cons 0 "ACAD_TABLE")
    (cons 100 "AcDbEntity")
    (cons 100 "AcDbBlockReference")
    (cons 10 (trans Pb 1 0))
    (cons 100 "AcDbTable")
    (cons 91 Rows)
    (cons 92 Cols)
   )
   (repeat Rows (setq r (cons (cons 141 RowH) r)))
   (repeat Cols (setq c (cons (cons 142 ColH) c)))
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu TEXT / Creates a TEXT object                       ;
; Layout [STR] - nazwa arkusza / layout tab name                      ;
; Str  [STR] - lancuch tekstowy / string                         ;
; Pb   [LIST] - punkt bazowy / base point                         ;
; Height [REAL] - wysokosc / height                             ;
; Rot  [REAL] - kat obrotu w radianach / rotation angle in radians             ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeText "Model" "NEW_TEXT" '(20 10 0) 1.5 (/ pi 4))                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeText (Layout Str Pb Height Rot / zdir xang)
 (setq zdir (trans '(0 0 1) 1 0 T)
    xang (angle '(0 0 0) (trans (getvar "UCSXDIR") 0 zdir))
 )
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "TEXT")
   (cons 1 Str)
   (cons 10 (trans Pb 1 zdir))
   (cons 40 Height)
   (cons 50 (+ Rot xang))
   (cons 210 zdir)
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy nowy stylu tekstu / Creates a new text style                     ;
; Name [STR] - nazwa stylu tekstu / text style name                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeTextStyle "ABC")                                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeTextStyle (Name / en)
 (if (setq en (tblobjname "STYLE" Name))
  en
  (entmakex
   (list
    (cons 0 "STYLE")
    (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
    (cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
    (cons 2 Name)
    (cons 70 0)
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy obiekt typu XLINE / Creates a XLINE object                      ;
; Layout [STR]    - nazwa arkusza / layout tab name                    ;
; Ps   [LIST]   - punkt poczatkowy / start point                    ;
; Pe   [LIST/REAL] - punkt koncowy lub kat w radianach / end point or angle in radians   ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_MakeXline "Model" (getpoint) (/ pi 4))                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_MakeXline (Layout Ps Pe)
 (entmakex
  (list
   (cons 0 "XLINE") 
   (cons 100 "AcDbEntity") 
   (cons 100 "AcDbXline") 
   (cons 10 (trans Ps 1 0)) 
   (cons 11
    (cond
     ( (numberp Pe)
       (trans (polar (trans '(0 0 0) 0 1) Pe 1) 1 0)
     )
     ( (listp Pe)
       (trans (polar '(0 0 0) (angle Ps Pe) 1) 1 0 T)
     )
    )
   )
   (cons 410 Layout)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana podstawowych cech obiektu / Set basic object properties               ;
; Ename  [ENAME] - nazwa entycji / entity name                       ;
; Layer  [STR]  - nazwa warstwy / layer name                        ;
; Color  [INT]  - kolor warstwy / layer color                       ;
; LType  [STR]  - typ linii / linetype                           ;
; LScale [REAL] - skala linii / linetype scale                       ;
; LWeight [INT]  - szerokosc linii / lineweight                       ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_SetBasicDXF (entlast) "NOWA" 21 "CONTINUOUS" 1.5 13)                ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_SetBasicDXF (Ename Layer Color LType LScale LWeight / dt)
 (setq dt (entget Ename))
 (mapcar
  (function
   (lambda (%1 %2)
    (setq dt
     (if %2
      (if
       (not (assoc %1 dt))
       (append dt (list (cons %1 %2))) 
       (subst
        (cons %1 %2)
        (assoc %1 dt)
        dt
       )
      )
      dt
     )
    )
   )
  )
  (list 8 62 6 48 370)
  (list Layer Color LType LScale LWeight)
 )
 (entmod dt)
)
; =========================================================================================== ;
; Zmiana danych DXF obiektu / Set the DXF data of object                   ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; Code [INT]  - kod pary DXF / code of dotted pair                     ;
; Val  [LIST/INT/REAL/STR/ENAME] - wartosc / value                     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:ENT_SetDXF (entlast) 70 129)                              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:ENT_SetDXF (Ename Code Val / dt new)
 (setq new
  (if (not (assoc Code (setq dt (entget Ename))))
   (append dt (list (cons Code Val)))
   (subst
    (cons Code Val)
    (assoc Code dt)
    dt
   )
  )
 )
 (entmod new)
)
; =========================================================================================== ;
; Wstawia nowy element na liste / Inserts a new item in the list               ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; New [LIST/INT/REAL/STR/ENAME] - nowy element / new item                  ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_InsertItem 3 (list 0 1 2 4 5) 3)                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_InsertItem (Pos Lst New / res)
 (if (< -1 Pos (1+ (length Lst)))
  (progn
   (repeat Pos
    (setq res (cons (car Lst) res)
       Lst (cdr Lst)
    )
   )
   (append (reverse res) (list New) Lst)
  )
  Lst
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Lista wystapien elementu na liscie / List of occurrences item in the list          ;
; Item [INT] - element / element                              ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_ItemPosition 1 (list 0 "a" 1 "b" 3 1))                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_ItemPosition (Item Lst / n p res)
 (setq n -1)
 (while
  (and
   (setq p (vl-position Item Lst))
   (setq n (+ (1+ n) p)
      res (cons n res)
      Lst (cdr (member Item Lst))
   )
  )
 )
 (reverse res)
)
; =========================================================================================== ;
; Przesuwa element o jedna pozycje w dol / Moves item one position down            ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_MoveItemDown 3 (list 0 1 2 3 4 5))                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_MoveItemDown (Pos Lst / n)
 (setq n -1)
 (cond
  (
   (or
    (< Pos 0)
    (>= Pos (1- (length Lst)))
   )
   Lst
  )
  ( (mapcar
    (function
     (lambda (%)
      (setq n (1+ n))
      (cond
       ( (= n Pos)
        (nth (1+ Pos) Lst)
       )
       ( (= n (1+ Pos))
        (nth Pos Lst)
       )
       (%)
      )
     )
    )
    Lst
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Przesuwa element na ostatnia pozycje / Moves item to the last position           ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; (cd:LST_MoveItemToBottom 3 (list 0 1 2 3 4 5))                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_MoveItemToBottom (Pos Lst)
 (cond
  (
   (or
    (< Pos 0)
    (>= Pos (1- (length Lst)))
   )
   Lst
  )
  ( (append
    (cd:LST_RemoveItem Pos Lst)
    (list (nth Pos Lst))
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Przesuwa element na pozycje 0 / Moves item to the 0th position               ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_MoveItemToTop 3 (list 0 1 2 3 4 5))                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_MoveItemToTop (Pos Lst)
 (cond
  (
   (or
    (<= Pos 0)
    (>= Pos (length Lst))
   )
   Lst
  )
  ( (append
    (list (nth Pos Lst))
    (cd:LST_RemoveItem Pos Lst)
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Przesuwa element o jedna pozycje w gore / Moves item one position up            ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_MoveItemUp 3 (list 0 1 2 3 4 5))                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_MoveItemUp (Pos Lst / n)
 (setq n -1)
 (cond
  (
   (or
    (zerop Pos)
    (>= Pos (length Lst))
   )
   Lst
  )
  ( (mapcar
    (function
     (lambda (%)
      (setq n (1+ n))
      (cond
       ( (= n (1- Pos))
        (nth Pos Lst)
       )
       ( (= n Pos)
        (nth (1- Pos) Lst)
       )
       (%)
      )
     )
    )
    Lst
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Usuwa element z listy / Removes the item from the list                   ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_RemoveItem 3 (list 0 1 2 3 4 5))                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_RemoveItem (Pos Lst)
 (vl-remove-if
  (function
   (lambda (%)
    (= -1 (setq Pos (1- Pos)))
   )
  )
  Lst
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zastepuje element na liscie / Replaces the item on the list                 ;
; Pos [INT] - pozycja elementu / element position                      ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; New [LIST/INT/REAL/STR/ENAME] - nowy element / new item                  ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_ReplaceItem 3 (list 0 1 2 3 4 5) "c")                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_ReplaceItem (Pos Lst New)
 (mapcar
  (function
   (lambda (%)
    (cond
     ( (= -1 (setq Pos (1- Pos)))
      New
     )
     (%)
    )
   )
  )
  Lst
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zamienia elementy miejscami / Reverse the elements in places                ;
; Pos1 [INT] - pozycja 1-go elementu / first element position                ;
; Pos2 [INT] - pozycja 2-go elementu / second element position               ;
; Lst [LIST] - lista wejsciowa / input list                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:LST_ReverseItems 0 5 (list 0 1 2 3 4 5))                        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:LST_ReverseItems (Pos1 Pos2 Lst / n)
 (setq n -1)
 (cond
  (
   (or
    (< Pos1 0)
    (< Pos2 0)
    (>= Pos1 (length Lst))
    (>= Pos2 (length Lst))
   )
   Lst
  )
  ( (mapcar
    (function
     (lambda (%)
      (setq n (1+ n))
      (cond
       ( (= n Pos1)
        (nth Pos2 Lst)
       )
       ( (= n Pos2)
        (nth Pos1 Lst)
       )
       (%)
      )
     )
    )
    Lst
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zmienia PICKSET na liste obiektow / Convert PICKSET to list of objects           ;
; Ss  [PICKSET] - zbior wskazan / selection sets                      ;
; Mode [INT]   - typ zwracanych obiektow / type of returned objects            ;
;          0 = ENAME, 1 = VLA-OBJECT, 2 = SAFEARRAY                 ;
; =========================================================================================== ;
; (cd:SSX_Convert (ssget) 1)                                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SSX_Convert (Ss Mode / n res)
 (if
  (and
   (member Mode (list 0 1 2))
   (not
    (minusp
     (setq n
      (if Ss (1- (sslength Ss)) -1)
     )
    )
   )
  )
  (progn
   (while (>= n 0)
    (setq res
     (cons
      (if (zerop Mode)
       (ssname Ss n)
       (vlax-ename->vla-object (ssname Ss n))
      )
      res
     )
       n (1- n)
    )
   )
   (if (= Mode 2)
    (vlax-safearray-fill
     (vlax-make-safearray 9
      (cons 0 (1- (length res)))
     ) res
    )
    res
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Liczba wystapien znaku / Number of occurrences of a character                ;
; Str [STR] - lancuch tekstowy / string                           ;
; Char [STR] - znak / character                               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:STR_CountChar "\"123\" \"416\" \"719\" \"A1c\"" "\"")                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:STR_CountChar (Str Char)
 (-
  (strlen Str)
  (length
   (vl-remove
    (ascii Char)
    (vl-string->list Str)
   )
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Uzupelnia lancuch tekstowy znakami / Replaces the item on the list             ;
; Str [STR]  - lancuch tekstowy / string                          ;
; Char [STR]  - znak / character                              ;
; Pos [INT]  - calkowita liczba znakow / total number of characters            ;
; Dir [T/nil] - kierunek uzupelniania / complement direction                ;
;         nil = w lewo / left                             ;
;         T  = w prawo / right                            ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:STR_FillChar "12" "0" 5 nil)                              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:STR_FillChar (Str Char Pos Dir / res)
 (setq res "")
 (repeat (- Pos (strlen Str))
  (setq res (strcat res Char))
 )
 (if Dir
  (strcat str res)
  (strcat res str)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Dzieli lancuch separatorem / Divide string by separator                   ;
; Str [STR]  - lancuch tekstowy / string                          ;
; Sep [STR]  - znak rozdzielajacy / string separator                    ;
; Rbl [T/nil] - nil = nie usuwa pustych tekstow / don't remove empty strings         ;
;        T  = usuwa puste teksty / remove empty strings               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:STR_Parse ";;1;2;3;;;9;" ";" nil) --> ("" "" "1" "2" "3" "" "" "9" "")         ;
; (cd:STR_Parse ";;1;2;3;;;9;" ";" T)  --> ("1" "2" "3" "9")                 ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:STR_Parse (Str Sep Rbl / el res)
 (setq el "")
 (foreach % (vl-string->list Str)
  (if (= Sep (chr %))
   (setq res (cons el res) el "")
   (setq el (strcat el (chr %)))
  )
 )
 (setq res (cons el res))
 (reverse
  (if Rbl (vl-remove "" res) res)
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Laczy liste lancuchow w lancuch z separatorem /                       ;
; Combines a list of strings in the string with the separator                 ;
; Lst [LIST] - lista lancuchow / list of strings                       ;
; Sep [STR] - separator / separator                             ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:STR_ReParse '("OLE2FRAME" "IMAGE" "HATCH") ",")                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:STR_ReParse (Lst Sep / res)
 (setq res (car Lst))
 (foreach % (cdr Lst)
  (setq res (strcat res Sep %))
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Tworzy automatyczna nazwe / Creates automatic name                     ;
; Tbl [STR] - tablica symboli / table symbol                        ;
; Pref [STR] - prefiks / prefix                               ;
; Suff [STR] - sufiks / suffix                                ;
; Char [STR] - znak uzupelniajacy / supplementary sign                    ;
; Len [INT] - calkowita liczba znakow / total number of characters             ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:STR_TableNameAuto "BLOCK" "Front_" "_Tyl" "." 3)                    ;
; (cd:STR_TableNameAuto "LAYER" "Pre_" nil "0" 5)                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:STR_TableNameAuto (Tbl Pref Suff Char Len / res n)
 (foreach % (list "Pref" "Suff" "Char")
  (set (read %) (if (eval (read %)) (eval (read %)) ""))
 )
 (setq res (strcat Pref (cd:STR_FillChar "1" Char Len nil) Suff)
    n 2
 )
 (while (tblsearch Tbl res)
  (setq res (strcat Pref (cd:STR_FillChar (itoa n) Char Len nil) Suff)
     n (1+ n)
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; AcadInfo np. ("AutoCAD" 18.0 64 "PL")                            ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_AcadInfo (/ s v)
 (list
  (getvar "PRODUCT")
  (atof (getvar "ACADVER"))
  (if (wcmatch (strcase (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")) "*64*") 64 32)
  (if (setq s (vl-string-search "(" (setq v (ver))))
   (strcase (substr v (+ 2 s) 2))
   "??"
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Sprawdza poprawnosc dzialania funkcji / Checks proper operation of the function       ;
; Lst [LIST] - sprawdzana funkcja z argumentami / tested the function with arguments     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_CheckError (list cd:CAL_BitList "199"))                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_CheckError (Lst / res)
 (if
  (/=
   (type
    (setq res
     (vl-catch-all-apply
      (quote (car Lst))
      (cdr Lst)
     )
    )
   )
   (quote VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
  )
  res
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zwraca liste obiektow wybranego typu / Returns a list of objects of the selected type    ;
; Coll [STR] - typ obiektu / object type                           ;
; Bit [INT] - liczba calkowita (suma bitow) / integer number (sum of the bits)       ;
;        0 = bezwzglednie wszystkie / absolutely all                  ;
;        1 = bez Model/Papier dla BLOCK i "" dla STYLE /                ;
;          without Model/Paper for Block and "" for STYLE              ;
;        2 = bez anonimowych / without anonymous | BLOCK, GROUP, TABLE, VPORT     ;
;        4 = bez zaleznych od odnosnikow zewnetrznych /                ;
;          without dependent from external references                ;
;        8 = bez odnosnikow zewnetrznych / without external references         ;
;       16 = wszystkie anonimowe / all anonymous | BLOCK,GROUP,TABLE,VPORT,Model/Paper ;
;       32 = tylko odnosniki zewnetrzne / only external references           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_CollList "BLOCK" (+ 1 2 4))                             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_CollList (Coll Bit / lst con res nam)
 (setq lst
  (list
   '("APPID" . "RegisteredApplications")
   '("BLOCK" . "Blocks")
   '("DIMSTYLE" . "DimStyles")
   '("GROUP" . "Groups")
   '("LAYER" . "Layers")
   '("LAYOUT" . "Layouts")
   '("LTYPE" . "LineTypes")
   '("MATERIAL" . "Materials")
   '("PLOTCONFIGURATION" . "PlotConfigurations")
   '("STYLE" . "TextStyles")
   '("UCS" . "UserCoordinateSystems")
   '("VIEW" . "Views")
   '("VPORT" . "ViewPorts")
  )
 )
 (if
  (member
   (setq con (strcase Coll))
   (mapcar (quote car) lst)
  )
  (vlax-for %
   (vlax-get (cd:ACX_ADoc)(cdr (assoc con lst)))
   (progn
    (setq nam (vla-get-name %))
    (cond
     ( (and
       (= 1 (logand Bit 1))
       (or
        (= "" nam)
        (and
         (= con "BLOCK")
         (eq (vla-get-IsLayout %) :vlax-true)
        )
       )
      )
     )
     ( (and
       (= 2 (logand Bit 2))
       (wcmatch nam "[*]@#*")
      )
     )
     ( (and
       (= 4 (logand Bit 4))
       (wcmatch nam "*|*")
      )
     )
     ( (and
       (= 8 (logand Bit 8))
       (= con "BLOCK")
       (eq (vla-get-isXRef %) :vlax-true)
      )
     )
     ( (and
       (= 16 (logand Bit 16))
       (not (wcmatch nam "[*]*"))
      )
     )
     ( (and
       (= 32 (logand Bit 32))
       (= con "BLOCK")
       (eq (vla-get-isXRef %) :vlax-false)
      )
     )
     (T (setq res (cons nam res)))
    )
   )
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Wczytuje pliki lsp,fas,vlx / Loads files lsp,fas,vlx                    ;
; Lst [LIST] - lista plikow / files list                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_FilesLoader (list "CADPL-Pack-v1.lsp" "Brak.fas" "Nawias.lsp"))           ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_FilesLoader (Lst / err res)
 (foreach % Lst
  (if
   (and
    (setq err (vl-catch-all-apply (quote load) (list %)))
    (= (type err) (quote vl-catch-all-apply-error))
   )
   (setq res
    (cons
     (cons % (vl-catch-all-error-message err))
     res
    )
   )
  )
 )
 (reverse res)
)
; =========================================================================================== ;
; Lista sciezek do czcionek (Win/Acad) / List of paths to the fonts (Win/Acad)        ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_FontPaths ()
 (cons
  (findfile (strcat (getenv "WINDIR") "\\fonts"))
  (vl-remove-if-not
   (function
    (lambda (%)
     (wcmatch (strcase %) "*\\FONTS")
    )
   )
   (cd:STR_Parse (getvar "ACADPREFIX") ";" T)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zwraca date/czas systemowa(y) / Return system date/time                   ;
; Format [STR] -                                       ;
;  ----- Data / Date -----  |  ---- Czas / Time ----                   ;
;  D    ->  5       |  H    ->  4                       ;
;  DD   ->  05      |  HH   ->  04                      ;
;  DDD   ->  Sat      |  MM   ->  53                      ;
;  DDDD  ->  Saturday   |  SS   ->  17                      ;
;  M    ->  9       |  MSEC  ->  506                      ;
;  MO   ->  09      |  AM/PM  ->  AM or PM                   ;
;  MON   ->  Sep      |  am/pm  ->  am or pm                   ;
;  MONTH  ->  September   |  A/P   ->  A or P                    ;
;  YY   ->  89      |  a/p   ->  a or p                    ;
;  YYYY  ->  1989     |                               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_GetDateTime "DDD\",\" DD MON YYYY - H:MMam/pm")                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_GetDateTime (Format)
 (menucmd (strcat "m=$(edtime,$(getvar,DATE)," Format ")"))
)
; =========================================================================================== ;
; Lista symboli LISP-a / LISPs symbols list                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_GetSymbols "cd:")                                  ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_GetSymbols (Str / res)
 (if
  (setq res
   (vl-remove-if
    (function
     (lambda (%)
      (if (not Str)
       (/= (strcase (substr % 1 4)) "*CD-")
       (/= (strcase (substr % 1 (strlen Str))) (strcase Str))
      )
     )
    )
    (atoms-family 1)
   )
  )
  (mapcar
   (function
    (lambda (%)
     (cons % (vl-symbol-value (read %)))
    )
   )
   (vl-sort res (quote <))
  )
  nil
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Standardowe okno komunikatu / Standard message box                     ;
; Msg  [STR]      - komunikat do wyswietlenia / message to display           ;
; Title [STR]      - tytul okna / window title                     ;
; Btn  [0/1/2/3/4/5/6] - przyciski / buttons                        ;
; Icon [16/32/48/64]  - wyswietlany symbolu / displayed symbol               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Typy przyciskow / Buttons type:                               ;
; 0 = OK               / OK                         ;
; 1 = OK i Anuluj           / OK and Cancel                    ;
; 2 = Przerwij, Ponow probe i Ignoruj / Abort, Retry and Ignore               ;
; 3 = Tak, Nie i Anuluj        / Yes, No and Cancel                 ;
; 4 = Tak i Nie            / Yes and No                     ;
; 5 = Ponow probe i Anuluj      / Retry and Cancel                  ;
; 6 = Anuluj, Ponow probe Kontynuuj  / Cancel, Try Again and Continue           ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Wyswietlany symbol / Displayed symbol:                           ;
; 16 = "Stop"    [X] / "Stop"                               ;
; 32 = "Pytanie"  [?] / "Question"                             ;
; 48 = "Uwaga"   [!] / Show "Exclamation"                         ;
; 64 = "Informacja" [i] / Show "Information"                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Zwraca / Return:                                      ;
; 1 = OK     / OK                                   ;
; 2 = Anuluj   / Cancel                                 ;
; 3 = Przerwij  / Abort                                  ;
; 4 = Ponow probe / Retry    | Btn = 2,5                         ;
; 5 = Ignoruj   / Ignore                                 ;
; 6 = Tak     / Yes                                   ;
; 7 = Nie     / No                                   ;
; 10 = Ponow probe / Try Again  | Btn = 6                          ;
; 11 = Kontynuuj  / Continue                                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_MsgBox "Komunikat\nw 2 liniach" "Uwaga" 0 64)                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_MsgBox (Msg Title Btn Icon / WSs res)
 (setq WSs (vlax-create-object "WScript.Shell")
    Icon (if (member Icon (list 16 32 48 64)) Icon 0)
    Btn (if (member Btn (list 0 1 2 3 4 5 6)) Btn 0)
 )
 (setq res
  (vlax-invoke-method WSs "Popup"
   (if (not Msg) "" Msg)
   0
   (if (not Title) "" Title)
   (+ Btn Icon 4096)
  )
 )
 (vlax-release-object WSs)
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Czyta plik tekstowy / Read a text file                           ;
; Line [INT/nil] - INT = numer linii pliku / file line number                 ;
;         nil = caly plik / all lines of file                    ;
; File [STR]   - nazwa pliku (krotka lub ze sciezka) / short or full path file name     ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; Zwraca / Return:                                      ;
;  nil = gdy Line = INT wieksze niz ilosc linii w pliku lub plik jest pusty /        ;
;     when Line = INT is greater then number of lines in file or file is empty      ;
;   0 = brak dostepu do pliku / no access to file                      ;
;  -1 = nie znaleziono pliku / file not found                        ;
;  STR = gdy Line = INT / when Line = INT                          ;
; LIST = gdy Line = nil / when Line = nil                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_ReadFile nil "data.ini"), (cd:SYS_ReadFile 10 "acad.lin")              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_ReadFile (Line File / fn fd l res)
 (if (setq fn (findfile File))
  (if (setq fd (open fn "r"))
   (progn
    (if Line
     (progn
      (repeat Line (read-line fd))
      (setq res (read-line fd))
     )
     (progn
      (setq l T)
      (while l
       (setq res
        (cons
         (setq l (read-line fd))
         res
        )
       )
      )
      (setq res (reverse (cdr res)))
     )
    )
    (close fd)
   )
   (setq res 0)
  )
  (setq res -1)
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Odczyt/Zapis danych w rejestrze / Reads/Writes data to the registry             ;
; Key [STR]   - klucz rejestru / registry key                       ;
; Name [STR]   - wartosc wpisu w rejestrze / value of a registry entry           ;
; Data [STR/nil] - nil = odczyt danych / read data                      ;
;          STR = dane do zapisu / data to write                   ;
; =========================================================================================== ;
; (cd:SYS_RW "CADPL\\Tools\\MakeBlock" "Version" "1.0")                    ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_RW (Key Name Data / loc)
 (setq loc (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\" Key))
 (cond
  ( (and Name Data)
   (vl-registry-write loc Name Data)
  )
  ( Data
   (vl-registry-write loc nil Data)
  )
  ( T
   (vl-registry-read loc Name)
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Poczatek grupy operacji / Start of group operations                     ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_UndoBegin ()
 (cd:SYS_UndoEnd)
 (vla-StartUndoMark (cd:ACX_ADoc))
)
; =========================================================================================== ;
; Koniec grupy operacji / End of group operations                       ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_UndoEnd ()
 (if (= 8 (logand 8 (getvar "UNDOCTL")))
  (vla-EndUndoMark (cd:ACX_ADoc))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Zapisuje plik tekstowy / Writes the text file                        ;
; Name [STR]  - nazwa pliku ze sciezka / file name with path                 ;
; Lst [LIST] - lista do zapisu / list to save                        ;
; Mode [T/nil] - tryb zapisu / save mode                           ;
;        nil - nadpisywanie pliku / overwrite the file                ;
;        T  - dopisywanie do pliku / append to the file               ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:SYS_WriteFile "d:\\Plik.txt" (list "linia 1" "linia 2" "linia 3") nil)         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:SYS_WriteFile (Name Lst Mode / fd)
 (if (setq fd (open Name (if Mode "a" "w")))
  (progn
   (foreach % Lst
    (write-line % fd)
   )
   (not (close fd))
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Wybiera zadane obiekty / Select a desired object                      ;
; Msg  [LIST]   - lista komunikatow / list of messages                  ;
; Obj  [LIST/nil] - LIST = lista zadanych obiektow / list of desired objects        ;
;           nil = wybiera dowolne obiekty / selects any objects          ;
; Init [STR/nil] - STR = slowa kluczowe / keywords                     ;
;           nil = bez slow kluczowych / no keywords                 ;
; Lock [T/nil] - pomija obiekty na zamknietej warstwie / ignored objects in a locked layer ;
;         nil = tak / yes                              ;
;         T  = nie / no                               ;
; Enter [T/nil] - zakoncz prawy klik/spacja/enter / exit right click/space/enter       ;
;         nil = nie / no                               ;
;         T  = tak / yes                              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:USR_EntSelObj                                      ;
;  (list                                           ;
;   "\nWybierz blok [Opcje/Wyjdz]: " "Nalezy wskazac blok " "Nic nie wybrano "       ;
;   "To nie blok " "Obiekt na zamknietej warstwie "                     ;
;  )                                             ;
;  (list "INSERT") "Opcje Wyjdz" T nil                            ;
; )                                              ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:USR_EntSelObj (Msg Obj Init Lock Enter / res)
 (while
  (progn
   (setvar "ERRNO" 0)
   (if Init (initget Init))
   (setq res (entsel (car Msg)))
   (cond
    ( (= (getvar "ERRNO") 7)
     (princ (cadr Msg))
    )
    ( (null res)
     (if Enter
      (not (princ (caddr Msg)))
      (princ (caddr Msg))
     )
    )
    ( (listp res)
     (if
      (if Obj
       (member (cdr (assoc 0 (entget (car res)))) Obj)
       T
      )
      (if Lock
       (if (vlax-write-enabled-p (car res))
        (not (setq res res))
        (princ (last Msg))
       )
       (not (setq res res))
      )
      (princ (cadddr Msg))
     )
    )
    ( (= (type res) (quote STR))
     nil
    )
    (T nil)
   )
  )
 )
 res
)
; =========================================================================================== ;
; Pobranie slowa kluczowego od uzytkownika / Get a keyword from the user           ;
; Msg [STR] - tekst zapytania / query text                         ;
; Keys [LIST] - lista mozliwych slow kluczowych / list of possible keywords         ;
; Def [STR] - domyslne slowo kluczowe / default keyword                  ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:USR_GetKeyWord "\nUtworz blok" '("Anonimowy" "Nazwa") "Nazwa")             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:USR_GetKeyWord (Msg Keys Def / res key)
 (setq key
  (mapcar
   (function
    (lambda (%)
     (cd:STR_ReParse Keys %)
    )
   )
   (list " " "/")
  )
 )
 (initget (car key))
 (setq res
  (vl-catch-all-apply
   (quote getkword)
   (list
    (strcat
     Msg " [" (cadr key) "] <"
     (setq Def
      (if (not (member Def Keys))
       (car Keys)
       Def
      )
     )
     ">: "
    )
   )
  )
 )
 (if res
  (if (= (type res) (quote STR)) res)
  Def
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Pobiera punkt od uzytkownika / Gets point from user                     ;
; Msg [STR]   - komunikat do wyswietlenia / message to display              ;
; Bit [INT/nil] - bit sterujacy (patrz initget) / control bit (see initget)         ;
; Pt [LIST/nil] - punkt bazowy / base point                         ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:USR_GetPoint "\nWskaz punkt: " 1 nil)                          ;
; (cd:USR_GetPoint "\nWskaz drugi punkt: " 32 '(5 10 0))                   ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:USR_GetPoint (Msg Bit Pt / res)
 (if Bit (initget Bit))
 (if
  (listp
   (setq res
    (vl-catch-all-apply
     (quote getpoint)
     (if Pt
      (list Pt Msg)
      (list Msg)
     )
    )
   )
  )
  res
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Czyta dane dodatkowe XDATA / Reads additional data XDATA                  ;
; Ename [ENAME]  - nazwa entycji / entity name                       ;
; App  [STR/nil] - nil = dla wszystkich aplikacji / for all applications          ;
;          STR = dla aplikacji App / for App application              ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:XDT_GetXData (car (entsel)) "CADPL")                          ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:XDT_GetXData (Ename App)
 (if App
  (cadr (assoc -3 (entget Ename (list App))))
  (cdr (assoc -3 (entget Ename (list "*"))))
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Dodaje dane dodatkowe XDATA / Adds additional data XDATA                  ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; App  [STR]  - nazwa aplikacji / application name                     ;
; Data [LIST] - lista danych / data list                          ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:XDT_PutXData (car (entsel)) "CADPL" '((1000 . "X") (1070 . 5)))             ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:XDT_PutXData (Ename App Data)
 (regapp App)
 (entmod
  (append
   (entget Ename)
   (list (list -3 (cons App Data)))
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
; Usuwa dane dodatkowe XDATA / Removes additional data XDATA                 ;
; Ename [ENAME] - nazwa entycji / entity name                        ;
; App  [STR]  - nil = z wszystkich aplikacji / from all applications            ;
;         STR = z aplikacji App / from App application                ;
; ------------------------------------------------------------------------------------------- ;
; (cd:XDT_RemoveXData (car (entsel)) "CADPL")                         ;
; =========================================================================================== ;
(defun cd:XDT_RemoveXData (Ename App)
 (if
  (and
   App
   (cd:XDT_GetXData Ename App)
  )
  (entmod (list (cons -1 Ename) (list -3 (list App))))
  (foreach %
   (mapcar
    (quote car)
    (cd:XDT_GetXData Ename nil)
   )
   (entmod (list (cons -1 Ename) (list -3 (list %))))
  )
 )
)
; =========================================================================================== ;
(if
 (and
  (setq % (cd:SYS_ReadFile 2 "CADPL-Pack-v1.lsp"))
  (/= % -1)
 )
 (princ
  (strcat
   "\n-- CADPL-Pack-v1.lsp ("
   (substr % 6 10)
   ") - http://forum.cad.pl --"
  )
 )
 (princ "\n------- CADPL-Pack-v1.lsp - http://forum.cad.pl -------")
)
(setq % nil)
(princ)